Magyar-Angol szótár »

megfelelő jelentése angolul

MagyarAngol
megfelelő melléknév

appropriate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

right [righter, rightest]◼◼◼ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

adequate◼◼◼ adjective
[UK: ˈæ.dɪ.kwət] [US: ˈæ.də.kwət]

proper◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

good [better, best]◼◼◼ adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

suitable◼◼◼ adjective
[UK: ˈsuː.təb.l̩] [US: ˈsuː.təb.l̩]

correct◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]

sufficient◼◼◻ adjective
[UK: sə.ˈfɪʃnt] [US: sə.ˈfɪ.ʃənt]

pursuant◼◼◻ adjective

corresponding◼◼◻ adjective
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd.ɪŋ] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd.ɪŋ]

competent◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɒm.pɪ.tənt] [US: ˈkɑːm.pə.tənt]

equivalent◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

applicable◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈplɪk.əb.l̩] [US: ˈæ.plək.əb.l̩]

due◼◼◻ adjective
[UK: djuː] [US: ˈduː]

respective◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈspek.tɪv] [US: rə.ˈspek.tɪv]

fit [fitter, fittest]◼◼◻ adjective
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

adequately◼◼◻ adjective

satisfactory◼◼◻ adjective
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.tə.ri] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.tə.ri]

equal◼◼◻ adjective
[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

likely [likelier, likeliest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈlaɪk.li] [US: ˈlaɪk.li]

eligible◼◼◻ adjective
[UK: ˈe.lɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈe.lə.dʒəb.l̩]

convenient◼◼◻ adjective
[UK: kən.ˈviː.nɪənt] [US: kən.ˈviː.njənt]

decent◼◼◻ adjective
[UK: ˈdiːsnt] [US: ˈdiː.sənt]

compliant◼◼◻ adjective
[UK: kəm.ˈplaɪənt] [US: kəm.ˈplaɪənt]

acceptable◼◼◻ adjective
[UK: ək.ˈsep.təb.l̩] [US: æk.ˈsep.təb.l̩]

matching◼◼◻ adjective
[UK: ˈmætʃ.ɪŋ] [US: ˈmætʃ.ɪŋ]

proportionate◼◼◻ adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

proportional◼◼◻ adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

fitting◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

apt [apter, aptest]◼◻◻ adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

analogous◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs] [US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

adaptable◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈdæp.təb.l̩] [US: ə.ˈdæp.təb.l̩]

apposite◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.pə.zɪt] [US: ˈæ.pə.zɪt]

congenial◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈdʒiː.nɪəl] [US: kən.ˈdʒiː.njəl]

answerable◼◻◻ adjective
[UK: ˈɑːn.sə.rəb.l̩] [US: ˈæn.sə.rəb.l̩]

homologous◼◻◻ adjective
[UK: hə.ˈmɒ.lə.ɡəs] [US: hə.ˈmɑː.lə.ɡəs]

recommendable◼◻◻ adjective
[UK: ˌrɛkəˈmɛndəbl ] [US: ˌrɛkəˈmɛndəbl ]

analogical adjective
[UK: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩] [US: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩]

answer the purpose adjective
[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə ˈpɜː.pəs] [US: ˈæn.sər ðə ˈpɝː.pəs]

be proper adjective
[UK: bi ˈprɒ.pə(r)] [US: bi ˈprɑː.pər]

12