Latin-Magyar szótár

/

Magyar-Latin szótár

Üdvözöllek kedves Szótárhasználó!

Források:
- Finály Henrik A latin nyelv szótára (1884)
- Erdő Péter latin–magyar egyházjogi kisszótár (1993)
- Magyar Katolikus Lexikon
Licenc: GPL2 alá szeretnénk helyezni
Összeállította: Kovács J. László dr.
Szótár utolsó nagyobb frissítése: 2018.06.01.

Latin nyelvtan

Latin nyelvi alapok

A szótárban előforduló rövidítések és jelölések jegyzéke

÷szaknyelvi szócikk
~címszó helyettesítése
ablablativus
abl absablativus absolutus
accaccusativus
acc c infaccusativus cum infinitivo
actactivum
anatanatómia, bonctan
áeüállategészségügyi szó
állállat
állítmállítmány
átvátvitt értelmezés
coniunctconiunctivus
datdativus
eredethateredethatározó
eszegyes szám
egészségügy
ffemininum
ffiférfi
filfilozófiai szó
fizfizika
fut perffuturum perfectum
gengenitivus
gen obiectgenitivus obiectivus
gen partgenitivus partitivus
gen possgenitivus possessivus
gen qualgenitivus qualitatis
gerundgerundivum
Grgörög
hadhadi, katonai
id.idősebb
időhatidőhatározó
ieidőszámítás előtt
impimperativus
indindicativus
infinfinitivus
iszidőszámítás idejében
kémkémia, vegyészet
költköltői szó
középfközépfok
ld.lásd
mmasculinum
matmatematika
mbomikroorganizmus
nneutrum
nomnominativus
növnövény
nytnyelvtani szó
obiectobiectum
part perfparticipum perfectum
passpassivum
perfperfectum
pl.például
praet impfpraeteritum imperfectum
praet perfpraeteritum perfectum
pron reflexpronomen reflexivum
pron relatpronomen relativum
régrégi, elavult szó
stb.s a többi
sz.század
tsztöbbes szám
tkptulajdonképpen
vvagy
vholvalahol
vhvávalahová
vkvalaki
vkértvalakiért
vknvalakin
vknekvalakinek
vktvalakit
vkvelvalakivel
vmvalami
vmbevalamibe
vmbőlvalamiből
vmévalamié
vmértvalmiért
vmhezvalamihez
vmjevalamije
vmképpenvalamiképpen
vmkorvalamikor
vmlyenvalamilyen
vmnvalamin
vmnekvalaminek
vmrevalamire
vmrőlvalamiről
vmtvalamit
vmvelvalamivel
vmvévalamivé

141 578 jelentéspár, kifejezés és példamondat
DictZoneDictZone SzótárOnline szótárak
Legelo 33.Koka,HU2243