DictZone.com Felhasználási Feltételi

Hatályos: 2017. március 29-től


Készítette: Dr. Makó Klaudia ügyvéd 1062 Budapest, Andrássy út 124.

www.webugyved.com

in@fo@wnoebugywe.comd.com

webügyvéd1. Üzemeltető, Felhasználók


A dictzone.com oldal (a weboldalt és minden aloldalait is beleértve, a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője Lutischán Melinda E.V.(2243, Kóka, Legelő u. 33., a továbbiakban: üzemeltető)


A dictzone.com weboldal felhasználói jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartoznak, kötelesek ezt, valamint a rájuk vonatkozó jogszabályokat a felhasználás során mindenkor betartani.


A Weboldal használatával, a használat megkezdésével a felhasználó egyidejűleg a jelen felhasználási feltételeket is elfogadja, minden további jognyilatkozat, vagy cselekmény nélkül.2. A felhasználási feltételek hatálya:A felhasználási feltételek hatálya a Weboldal minden felhasználójára kiterjed. Felhasználásnak kell tekinteni minden, a Weboldal látogatásával, a keresők és más szolgáltatások használatával kapcsolatos cselekményt. A felhasználási feltételek a Weboldal felhasználóira külön jognyilatkozat nélkül kiterjednek.


A jelen Felhasználási Feltételek a Weboldal mindenféle felhasználására kiterjednek, tekintet nélkül a felhasználás időtartamára, legyen az bármilyen rövid időtartam is.3. Felhasználókra vonatkozó általános rendelkezések


üzemeltető a szolgáltatásait kizárólag cselekvőképes személyek részére nyújtja. Amennyiben valamely felhasználó életkora, vagy egyéb tényezők miatt nem minősül teljesen cselekvőképesnek, tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. A Ptk. szabályainak megfelelően üzemeltető a törvényes képviselő hozzájárulását vélelmezi.A felhasználók tudomásul veszik, hogy az üzemeltető által üzemeltetett Weboldalak az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.


üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, „sütit” vagy böngészőben tárolt adatot (localstorage)) helyez el. Az elhelyezett adat célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Az elhelyezett adatot a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy ezek alkalmazását tiltsa. Az elhelyezett adatok alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.


Az üzemeltető rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


Egyes Szolgáltatások reklámbevételek által támogatottak, és hirdetések, valamint promóciók jelenhetnek meg. Ezek a hirdetések a Szolgáltatásokban tárolt információ tartalmát célozhatják; a Szolgáltatásokon, illetve egyéb információkon keresztüli lekérdezések révén. A reklámot megjelenítő cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó ezen és más weboldalakon tett látogatásairól annak érdekében, hogy árukról és szolgáltatásokról hirdetésekkel lássák el.


A DictZone-nak a Szolgáltatásokról történő hirdetési módja és mértéke a Felhasználó számára való előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

Annak fejében, hogy a DictZone biztosítja a Felhasználó hozzáférését és a szolgáltatások használatát, Felhasználó elfogadja, hogy a DictZone ilyen hirdetéseket elhelyezhet a Szolgáltatásokon.


üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybevétele során külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., Gemius a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. A Google Analytics szoftver felhasználása során üzemeltető személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.

További info a Gemius süti kezeléséről: https://gemius.hu/hu/privacy_policy


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Felhasználó személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért üzemeltető felelősséget nem vállal.4. Szerzői jogi és polgári jogi rendelkezések


üzemeltető nyelvi weboldalt üzemeltet, melyen különböző szótárak kerültek elhelyezésre annak érdekében, hogy a Felhasználókat a nyelvtanulás és az idegen nyelv használatában segítsék. A Weboldalon ennek érdekében különböző, folyamatosan fejlesztett szöveges és hangos szótárak érhetőek el. A Felhasználók emellett az oldal felületén keresztül emailben javaslatot tehetnek a szótár fejlesztésére, bizonyos szavak, kifejezések használatára, jelentéseinek javítására.


A Weboldal és annak tartalma üzemeltető kizárólagos tulajdona és szellemi terméke, amely a szerzői jogi törvény szerinti gyűjteményes műnek minősül. Felhasználók jelen felhasználási szabályzat elfogadásával tudomásul veszik, hogy a szótárakon, vagy a Weboldalon, illetve annak bármely elemein semmiféle felhasználási jogot, vagy tulajdonjogot sem szereznek.


Abban az esetben, amennyiben valamely Felhasználó a szótárak szerkesztésében is közreműködik (eseti, vagy állandó jelleggel), tudomásul veszi, hogy ebben az esetben sem szerez semmilyen szerzői, vagy felhasználási jogot a Weboldalon, annak bármely elemén és a Weboldalon közzétett szótárakon.A Weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és a védelmét szolgáló jogok Weboldal üzemeltetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt, annak tartalmi elemeit és a Weboldalon közzétett szótárakat kizárólag magáncélra használhatja. Tilos a Weboldalnak, vagy bármely elemének és a szótáraknak más helyen, más weboldalon, vagy akár offline formában történő közzététele, sokszorozása, lehívásra történő hozzáférhetővé tétele stb. Az ilyen, meg nem engedett használat minden esetben polgári és büntetőjogi következményeket von maga után.


A Fehasználó jogosult a DictZone nevet, a DictZone logót a DictZone-ra való hivatkozáshoz (például újságokban, hírekben) felhasználni. Bármilyen hivatkozás a DictZone-ra nem keltheti nem létező együttműködés látszatát, nem tartalmazhat negatív reklámot.


A jelen pontban foglaltak megszegése kötbérfizetési kötelezettséget von maga után, az érvényesített kötbér összege 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, üzemeltető ezen felül jogosult a jogsértő Felhasználótól az ezt meghaladó kárát is követelni.


A Weboldalon nyújtott szolgáltatások ingyenesek.


Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.


Az üzemeltető bármikor eltávolíthat/módosíthatja a Weboldal tartalmait, beleértve a szótárak tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését.


5. Adatvédelmi rendelkezések


üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználók személyes adatait nem gyűjti és nem tárolja, a Felhasználókról a tudomására jutott minden adatot bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően kezeli.


üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználókról esetlegesen tudomására jutott személyes adatokat harmadik személyekkel – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – nem osztja meg.


Felhasználók a személyes adataik kezelésével szemben az üzemeltető alábbi email elérhetőségén tiltakozhatnak: luti@schan.melinda@gnomai.coml.com


üzemeltető köteles az ilyen panaszt haladéktalanul megvizsgálni és amennyiben azt alaposnak találja, a személyes adatot 30 napon belül eltávolítani. Amennyiben üzemeltető nem tesz eleget ezen kötelezettségének, avagy Felhasználó az adatkezelést sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatóságnál tehet panaszt.6. Felelősség


Az üzemeltető a Felhasználók által közzétett és szerkesztett tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználók az általuk közzétett vagy az üzemeltetővel megosztott tartalmakért saját maguk felelnek és kötelesek üzemeltető felé szavatolni, hogy az általuk közzétett, vagy megosztott információk, anyagok nem sértik harmadik személyek szerzői jogát, védjegyét, vagy egyéb, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát. Ugyanez az irányadó a Weboldalon a Felhasználók által közzétett linkekre is.


A Weboldal tartalmaiban a legnagyobb szerkesztői gondosság ellenére is előfordulhatnak hibák, amelyekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető. A Felhasználók kötelessége a közölt információk valóságtartamáról és aktualitásáról meggyőződni.


üzemeltető törekszik arra, hogy a Weboldal folyamatosan elérhető legyen és működjön, ugyanakkor átmeneti időszakra üzemzavar, üzemszünet előfordulhat, különféle okokból. üzemeltető az ilyen üzemszünetből eredő minden felhasználói kárért kizárja a felelősségét, Felhasználók tudomásul veszik, hogy az üzemeltető az üzemszünetből eredően őket ért esetleges károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.7. Felhasználók felelőssége


A Felhasználó a Weboldalon tanúsított magatartásáért és az általa szolgáltatott információkért saját maga felel. Felhasználó a Weboldal használata során köteles mindenkor betartani a jelen felhasználási feltételeket, valamint Magyarország jogszabályait is. A Felhasználó a Weboldal használata során, valamint az üzemeltetővel történő kapcsolattartása során:

  • nem oszthat meg olyan információkat, szellemi termékeket, melyek harmadik személyek jogát sértik,
  • nem tehet közzé és nem használhat olyan kifejezéseket, melyek bizonyos, meghatározott embercsoportok személyiségi jogait sértik és amelyekkel bűncselekményt valósítana meg (a.k.a.: gyűlöletre uszítás)
  • hozzászólásaival nem valósíthat meg bűncselekményt,
  • nem használhatja spammelésre a Weboldalt,
  • nem jelölheti meg sehol sem a Weboldalt, vagy annak bármely elemét és szótárát úgy, mint ha az a sajátja lenne,
  • nem intézhet hacker támadást a Weboldallal szemben – az ilyen cselekmény minden esetben büntetőjogi következményeket von maga után.

Felhasználó szavatol azért, hogy az általa közzétett, megosztott elektronikus tartalmak mentesen a vírusoktól, trójaiktól, vagy olyan egyéb összetevőktől, amelyek a Weboldal működésében zavart keltenek, avagy erre alkalmasak.


Amennyiben valamely Felhasználó az itt foglaltakat, vagy egyéb, jogszabályi előírást megszeg, üzemeltető a jogsértés súlyosságától függően alkalmaz jogkövetkezményeket, melyek a Felhasználó letiltásától a büntetőjogi feljelentésig terjedhetnek.


A Felhasználók által (is) szerkesztett tartalmak, úgymint szavak, kifejezések, szövegek, stb. a nagyközönség számára is ingyenesen hozzáférhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy üzemeltető jogosult közzétenni és az általa szerkesztett szótárakban felhasználni bármilyen, a Felhasználó által beküldött tartalmat, ezért a Felhasználót sem szerzői jogi igény, sem egyéb felhasználási díj nem illeti meg. Felhasználó tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az általa beküldött vagy megosztott tartalom, szó, kifejezés, stb. felhasználására és közzétételére az üzemeltető nem köteles.8. Vegyes és záró rendelkezések


A jelen felhasználási feltételek a mai naptól lépnek hatályba, az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a Szerzői Jogi Törvény szabályai az irányadóak.


Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával egyidejűleg jelen Felhasználási Feltételeket is elfogadja.


üzemeltető a kötbér- és más igénye érvényesítését az illetékes rendes bíróságokon érvényesíti.


Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen a weboldalon kihirdetett Felhasználási Feltételek tartalma időről időre megváltozhat!