Ungarisch-Englisch Wörterbuch » megfelelő Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
megfelelő melléknév

adaptable adjective
[UK: ə.ˈdæp.təb.l̩] [US: ə.ˈdæp.təb.l̩]

adequate adjective
[UK: ˈæ.dɪ.kwət] [US: ˈæ.də.kwət]

adequately

analogical adjective
[UK: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩] [US: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩]

analogous adjective
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs] [US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

answer the purpose adjective
[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə ˈpɜː.pəs] [US: ˈæn.sər ðə ˈpɝː.pəs]

answerable adjective
[UK: ˈɑːn.sə.rəb.l̩] [US: ˈæn.sə.rəb.l̩]

applicable adjective
[UK: ə.ˈplɪk.əb.l̩] [US: ˈæ.plək.əb.l̩]

apposite adjective
[UK: ˈæ.pə.zɪt] [US: ˈæ.pə.zɪt]

appropriate adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

appropriately[UK: ə.ˈprəʊ.priət.li] [US: əˈpro.ʊ.priət.li]

apt adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

be proper adjective
[UK: bi ˈprɒ.pə(r)] [US: bi ˈprɑː.pər]

competent adjective
[UK: ˈkɒm.pɪ.tənt] [US: ˈkɑːm.pə.tənt]

compliant adjective
[UK: kəm.ˈplaɪənt] [US: kəm.ˈplaɪənt]

congenial adjective
[UK: kən.ˈdʒiː.nɪəl] [US: kən.ˈdʒiː.njəl]

congeniality adjective
[UK: kən.ˌdʒi.ni.ˈæ.lə.ti] [US: kən.ˌdʒi.ni.ˈæ.lə.ti]

congruous adjective
[UK: ˈkɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˈkɒŋ.ɡrʊəs]

convenient adjective
[UK: kən.ˈviː.nɪənt] [US: kən.ˈviː.njənt]

correct adjective
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]

correspondent adjective
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

corresponding adjective
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd.ɪŋ] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd.ɪŋ]

corresponsive adjective
[UK: kˌɒrɪspˈɒnsɪv] [US: kˌɔːrɪspˈɑːnsɪv]

decent adjective
[UK: ˈdiːsnt] [US: ˈdiː.sənt]

due adjective
[UK: djuː] [US: ˈduː]

eligible adjective
[UK: ˈe.lɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈe.lə.dʒəb.l̩]

equal adjective
[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

equivalent adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

fair enough adjective
[UK: feə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ˈfer ə.ˈnəf]

fit adjective
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

fitting adjective
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

good adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

good enough adjective
[UK: ɡʊd ɪ.ˈnʌf] [US: ˈɡʊd ə.ˈnəf]

homologous adjective
[UK: hə.ˈmɒ.lə.ɡəs] [US: hə.ˈmɑː.lə.ɡəs]

likely adjective
[UK: ˈlaɪk.li] [US: ˈlaɪk.li]

matching adjective
[UK: ˈmætʃ.ɪŋ] [US: ˈmætʃ.ɪŋ]

proper adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

proportional adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

proportionate adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

recommendable adjective
[UK: ˌrɛkəˈmɛndəbl ] [US: ˌrɛkəˈmɛndəbl ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies