Magyar-Angol szótár »

lefoglal jelentése angolul

MagyarAngol
lefoglal

confiscate [confiscated, confiscated, confiscating, confiscates]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒn.fɪ.skeɪt] [US: ˈkɑːn.fə.ˌsket]

impound [impounded, impounded, impounding, impounds]◼◼◼ verb
[UK: ɪm.ˈpaʊnd] [US: ˌɪm.ˈpaʊnd]

occupy [occupied, occupied, occupying, occupies]◼◼◼ verb
[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

book [booked, booked, booking, books]◼◼◼ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

seize [seized, seized, seizing, seizes]◼◼◼ verb
[UK: siːz] [US: siːz]

take [took, taken, taking, takes]◼◼◼ irregular verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]

reserve [reserved, reserved, reserving, reserves]◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈzɜːv] [US: rə.ˈzɝːv]

engage [engaged, engaged, engaging, engages]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

arrest [arrested, arrested, arresting, arrests]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈrest] [US: ə.ˈrest]

grab [grabbed, grabbed, grabbing, grabs]◼◼◻ verb
[UK: ɡræb] [US: ˈɡræb]

secure [secured, secured, securing, secures]◼◼◻ verb
[UK: sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: sɪ.ˈkjʊr]

sequester [sequestered, sequestered, sequestering, sequesters]◼◻◻ verb
[UK: sɪ.ˈkwe.stə(r)] [US: sɪ.ˈkwe.stər]

confiscation [confiscations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.fɪ.ˈskeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.fə.ˈskeɪʃ.n̩]

engross [engrossed, engrossed, engrossing, engrosses]◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡrəʊs] [US: ɪnˈɡroʊs]

absorb [absorbed, absorbed, absorbing, absorbs]◼◻◻ verb
[UK: əb.ˈzɔːb] [US: əb.ˈzɔːrb]

attach [attached, attached, attaching, attaches]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtætʃ] [US: ə.ˈtætʃ]

book in advance◼◻◻ verb
[UK: bʊk ɪn əd.ˈvɑːns] [US: ˈbʊk ɪn əd.ˈvæns]

distrain [distrained, distrained, distraining, distrains] verb
[UK: dɪ.ˈstreɪn] [US: dɪ.ˈstreɪn]

distress [distressed, distressed, distressing, distresses] verb
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

embargo [embargoed, embargoed, embargoing, embargoes] verb
[UK: ɪm.ˈbɑː.ɡəʊ] [US: em.ˈbɑːrɡo.ʊ]

prize [prized, prized, prizing, prizes] verb
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

allocates verb
[UK: ˈæ.lək.eɪts] [US: ˈæ.ləˌkets]

bespeak [bespoke, bespoken, bespeaking, bespeaks] irregular verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]

impoud verb
[UK: ɪmpˈaʊd] [US: ɪmpˈaʊd]

keep somebody busy verb
[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ˈbɪ.zi] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbɪ.zi]

levy [levied, levied, levying, levies] verb
[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

poind verb
[UK: pˈɔɪnd] [US: pˈɔɪnd]

prise [prised, prised, prising, prises] verb
[UK: praɪz] [US: praɪz]

sequestrate [sequestrated, sequestrated, sequestrating, sequestrates] verb
[UK: sɪ.ˈkwe.streɪt] [US: sɪ.ˈkwe.streɪt]

lefoglal (előre) ige

bespeak [bespoke, bespoken, bespeaking, bespeaks] irregular verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]

lefoglal (helyet) ige

bespeak [bespoke, bespoken, bespeaking, bespeaks] irregular verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]

lefoglal (pl. szobát) ige

book up verb

lefoglal egy helyet

book a seat[UK: bʊk ə siːt] [US: ˈbʊk ə ˈsiːt]

make a reservation[UK: ˈmeɪk ə ˌre.zə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə ˌre.zər.ˈveɪʃ.n̩]

reserval[UK: rɪzˈɜːvəl] [US: rɪzˈɜːvəl]

lefoglal egy szobát (vkinek)

hold a reservation

lefoglal utazást (utazási iroda)

book someone through (to some place)[UK: bʊk ˈsʌm.wʌn θruː] [US: ˈbʊk ˈsʌˌm.wən θruː]

lefoglalandó melléknév
jog

arrestable adjective
[UK: ə.ˈre.stəb.l̩] [US: ə.ˈre.stəb.l̩]

lefoglalás főnév

seizure [seizures]◼◼◼ noun
[UK: ˈsiː.ʒə(r)] [US: ˈsiː.ʒər]

arrest [arrests]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrest] [US: ə.ˈrest]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol