Magyar-Angol szótár »

eljár jelentése angolul

MagyarAngol
eljár ige

proceed [proceeded, proceeded, proceeding, proceeds]◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈsiːd] [US: prə.ˈsiːd]

attend [attended, attended, attending, attends]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

play [played, played, playing, plays]◼◼◻ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

move [moved, moved, moving, moves]◼◼◻ verb
[UK: muːv] [US: ˈmuːv]

attend to verb
[UK: ə.ˈtend tuː] [US: ə.ˈtend ˈtuː]

eljár (valami) szerint ige

act on verb
[UK: ækt ɒn] [US: ˈækt ɑːn]

act upon verb
[UK: ækt ə.ˈpɒn] [US: ˈækt ə.ˈpɑːn]

eljár a szája ige

snitch [snitched, snitched, snitching, snitches]◼◼◼ verb
[UK: snɪtʃ] [US: ˈsnɪtʃ]

eljár a szája

let the cat out of the bag◼◻◻[UK: let ðə kæt ˈaʊt əv ðə bæɡ] [US: ˈlet ðə kæt ˈaʊt əv ðə ˈbæɡ]

blow the gaff[UK: bləʊ ðə ɡæf] [US: ˈbloʊ ðə ˈɡæf]

eljár az idő

sand are running out[UK: sænd ə(r) ˈrʌn.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈsænd ˈɑːr ˈrʌn.ɪŋ ˈaʊt]

eljár szórakozni ige

go out◼◼◼ verb
[UK: ɡəʊ ˈaʊt] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt]

eljár valaki érdekében

act on somebody's behalf[UK: ækt ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di bɪ.ˈhɑːf] [US: ˈækt ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di bə.ˈhæf]

act on somebody's behoof[UK: ækt ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di bɪ.ˈhuːf] [US: ˈækt ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di bɪ.ˈhuːf]

take somebody's interest[UK: teɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪn.trəst] [US: ˈteɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪn.trəst]

eljár valakivel

do by[UK: duː baɪ] [US: ˈduː baɪ]

eljár valakivel szemben ige

prosecute [prosecuted, prosecuted, prosecuting, prosecutes] verb
[UK: ˈprɒ.sɪ.kjuːt] [US: ˈprɑː.sə.ˌkjuːt]

eljár vele szemben

do by[UK: duː baɪ] [US: ˈduː baɪ]

eljár vhogyan ige

do [did, done, doing, does] irregular verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]

eljárás főnév

procedure [procedures]◼◼◼ noun
[UK: prəˈsiːdʒə] [US: prəˈsidʒər]

process [processes]◼◼◼ noun
[UK: ˈprəʊ.ses] [US: ˈproʊ.ses]

proceeding [proceedings]◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈsiːd.ɪŋ] [US: prə.ˈsiːd.ɪŋ]

proceedings [proceedings]◼◼◻ noun
[UK: prə.ˈsiː.dɪŋz] [US: proˈsiː.dɪŋz]

action [actions]◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

treatment [treatments]◼◼◻ noun
[UK: ˈtriːt.mənt] [US: ˈtriːt.mənt]

deal [deals]◼◼◻ noun
[UK: diːl] [US: ˈdiːl]

step [steps]◼◼◻ noun
[UK: step] [US: ˈstep]

move [moves]◼◼◻ noun
[UK: muːv] [US: ˈmuːv]

do [does]◼◼◻ noun
[UK: duː] [US: ˈduː]

mode [modes]◼◼◻ noun
[UK: məʊd] [US: moʊd]

way (method) [ways]◼◼◻ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

behavior [behaviors]◼◻◻ noun
[UK: bɪ.ˈheɪ.vjə(r)] [US: bə.ˈheɪ.vjər]

tack [tacks]◼◻◻ noun
[UK: tæk] [US: ˈtæk]

gait [gaits]◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪt] [US: ˈɡeɪt]

proc (process) [procs] noun
[UK: prˈɒk] [US: prˈɑːk]

course of action noun

eljárás (methodus) főnév

method [methods]◼◼◼ noun
[UK: ˈme.θəd] [US: ˈme.θəd]

eljárás tárgyává nem tett melléknév
jog

unpursued adjective
[UK: ˌʌnpəˈsjuːd ] [US: ʌnpərˈsud ]

eljárási melléknév

procedural◼◼◼ adjective
[UK: prə.ˈsiː.dʒə.rəl] [US: prə.ˈsiː.dʒə.rəl]

eljárási költségek

law-expenses[UK: lɔː ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˈlɑː ɪk.ˈspen.səz]

12