Magyar-Angol szótár »

eloszt jelentése angolul

MagyarAngol
eloszt ige

divide [divided, divided, dividing, divides]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈvaɪd] [US: dɪ.ˈvaɪd]

distribute [distributed, distributed, distributing, distributes]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈstrɪ.bjuːt] [US: ˌdɪ.ˈstrɪ.bjuːt]

spread [spread, spread, spreading, spreads]◼◼◻ irregular verb
[UK: spred spred spred] [US: ˈspred ˈspred ˈspred]

divvy [divvied, divvied, divvying, divvies]◼◼◻ verb
[UK: ˈdɪ.vi] [US: ˈdɪ.vi]

assign [assigned, assigned, assigning, assigns]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

disperse [dispersed, dispersed, dispersing, disperses]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈspɜːs] [US: ˌdɪ.ˈspɝːs]

portion [portioned, portioned, portioning, portions]◼◻◻ verb
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

reapportion [reapportioned, reapportioned, reapportioning, reapportions] verb
[UK: ˌriːəˈpɔːʃ(ə)n ] [US: ˌriəˈpɔrʃən ]

repart verb
[UK: ˌriːˈpɑːt ] [US: ˌriˈpɑrt ]

section out verb
[UK: ˈsek.ʃn̩ ˈaʊt] [US: ˈsek.ʃn̩ ˈaʊt]

eloszt (részvényeket) ige

re-allot verb
[UK: riː ə.ˈlɒt] [US: ˈreɪ ə.ˈlɑːt]

elosztás főnév

distribution [distributions]◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.strə.ˈbjuːʃ.n̩]

allocation [allocations]◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.ləˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.ləˈk.eɪʃ.n̩]

division [divisions]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

break [breaks]◼◻◻ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

dispensing [dispensings]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspens.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspens.ɪŋ]

allotment [allotments] noun
[UK: ə.ˈlɒt.mənt] [US: ə.ˈlɑːt.mənt]

break-up [break-ups] noun
[UK: breɪk ʌp] [US: ˈbreɪk ʌp]

dispensation [dispensations] noun
[UK: ˌdɪ.spen.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spən.ˈseɪʃ.n̩]

dispersion [dispersions] noun
[UK: dɪ.ˈspɜːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈspɝː.ʒən]

sectioning noun
[UK: ˈsek.ʃn̩ɪŋ] [US: ˈsek.ʃn̩.ɪŋ]

elosztás (vmiből) főnév

partage (of something) [partages] noun
[UK: pˈɑːtɪdʒ] [US: pˈɑːrɾɪdʒ]

elosztási melléknév

distributional◼◼◼ adjective
[UK: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩]

elosztható melléknév

dispensable adjective
[UK: dɪ.ˈspen.səb.l̩] [US: ˌdɪ.ˈspen.səb.l̩]

distributable adjective
[UK: dɪs.ˈtrɪ.bjʊ.təbl] [US: dɪs.ˈtrɪ.bjʊ.təbl]

elosztható szedés

dead matter[UK: ded ˈmæ.tə(r)] [US: ˈded ˈmæ.tər]

elosztó

distributor [distributors]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈstrɪ.bjuː.tə(r)] [US: ˌdɪ.ˈstrɪ.bjə.tər]

power strip◼◻◻ noun
[UK: ˈpaʊə(r) strɪp] [US: ˈpaʊər ˈstrɪp]

distributive◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstrɪ.bjʊ.tɪv] [US: ˌdɪ.ˈstrɪ.bjuː.tɪv]

distributing◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstrɪ.bjuːt.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈstrɪ.bjuːt.ɪŋ]

allocator [allocators]◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.ləˈk.eɪ.tə] [US: ˈæ.ləˌk.e.tər]

dispenser [dispensers] noun
[UK: dɪ.ˈspen.sə(r)] [US: ˌdɪ.ˈspen.sər]

spreader [spreaders] noun
[UK: ˈspre.də(r)] [US: ˈspre.dər]

distributary [distributaries] noun
[UK: dɪs.ˈtrɪ.bjʊ.tə.rɪ] [US: dɪ.ˈstrɪ.bjʊ.te.riː]

elosztó (forgalmi) (átv) főnév

filter [filters] noun
[UK: ˈfɪl.tə(r)] [US: ˈfɪl.tər]

elosztó csatorna főnév

distributary [distributaries] noun
[UK: dɪs.ˈtrɪ.bjʊ.tə.rɪ] [US: dɪ.ˈstrɪ.bjʊ.te.riː]

elosztó cső

header [headers] noun
[UK: ˈhe.də(r)] [US: ˈhe.dər]

manifold[UK: ˈmæ.nɪ.fəʊld] [US: ˈmæ.nɪfoʊld]

elosztó henger főnév

spreader [spreaders] noun
[UK: ˈspre.də(r)] [US: ˈspre.dər]

elosztó kábel

transmitting wire[UK: trænz.ˈmɪt.ɪŋ ˈwaɪə(r)] [US: træn.ˈsmɪt.ɪŋ ˈwaɪər]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol