x

A latin nyelv alapjai

2017. november 21. - DictZone


A latin nyelv alapjai

Készítette: Kovács J. László dr.

A latin nyelvtan részei

A nyelvtani részek: a hangtan, az alaktan és a mondattan

Hangtan 

A latin nyelvben előforduló hangok jelölésére az ábécé 21 betűjét használjuk, melyek a következők: 

a A, b B, c C, d D, e E, f F , g G, h H, iI, l L, m M, n N, oO, pP,  q Q, r R, s S, t T, v V, x X. 

Az archaikus k K betű ritkán használt (pl. Kalendae), ezt kiszorította a c C. 

A görög kölcsönszavakban használatos még az y Y és a z Z is. 


A latin betűk kiejtése 

A latin hangzók lehetnek magánhangzók (vocales) és mássalhangzók (consonantes). 


A latin hangzók kiejtése (phonetica): 

c (magas magánhangzóval együtt) "c" (pl. Cicero); egyéb esetekben "k" (pl. Caius); 

gu (magánhangzóval együtt) "gv" (pl. lingua); egyéb esetekben "gu" (pl. argumentum); 

i (magánhangzóval együtt) "j" (pl. ius, maior); egyéb esetekben "i" (pl. impero); 


A ph "f"-nek ejtendő (pl. philosofia); 

az rh "r"-nek ejtendő (pl. rhapsodia) 

a qu "kv"-nek ejtendő (pl. quadra) 

az s "sz"-nek ejtendő (pl. senior) 

a su "szv"-nek ejtendő (pl. suasio), egyéb esetben "szu" (pl. suavis) 

a ti (magánhangzóval, ha előtt nem áll s, t x) "ci"-nek ejtendõ (pl. natio); egyéb esetekben "ti" (pl. Titulus) 

az x "ksz"-nek ejtendő (pl. sexualis, Xerxes) 

az y "ü"-nek ejtendő (pl. ymber); egyébként "i"-nek (pl. hydra) 

a yu "j"-nek ejtendő (pl. yucca) 

a z "z"-nek ejtendő (pl. zona) 

A latin kettős magánhangzók (diphtongi) az alábbiak: ae, au, ei, eu, oe 

Az írásban egy hangot jelölő magánhangzó-csoportok egymástól elválaszthatatlanok. 

Valójában azonban nem kettőshangzók, mivel a kiejtésben egyetlen hangként hallhatók. A latin nyelvben például azaeésoecsoportokat a modern kiejtés szerinté-nek illetve rövidö-nek olvassuk, amelyeket egykor valódi kettőshangzóként (ai,oi) jelöltek. 

Az au kiejtése egyezik a magyaréval (pl. Aurora, Europa). 


Alaktan

A főnevek általános nemi szabályai: 

Férfiak, népek, folyók, szelek, hónapok nevei hímneműek (generis masculini). 

Nők, városok, tartományok, szigetek, fák nevei nőneműek (generis feminini). 

Semlegesneműek a nem ragozható főnevek (generis neutrius). 

E szabályok alól kivételek: 

az -i, -orum végű városnevek, melyek hímneműek; 

az -um, -a végű városnevek, melyek semlegesneműek. 

Közösneműek (generis communis) egyes főnevek, melyek férfit és nőt jelölhetnek (parens: atya-hímnemű, anya-nőnemű). 

Substantiva mobilia azok a főnevek, melyek csak végződésben különböznek a szerint, ahogy férfit vagy nőt jelentenek: magister - tanító; magistra -tanítónő. 

A névszók szótári alakja : névszótövek 

A névszók - főnév és melléknév - szótári alakjait a következőképpen írjuk ki. 

A főnévnek az egyes számú alanyesetét és birtokos esetét, valamint a nemét szokás kiírni, így planta, -ae (f) palánta, a melléknévnek a nemek szerint elkülönülő egyes számú alanyeseteit így : latus -a, -um széles. 

A névszók - főnév és melléknév - tövét úgy kapjuk meg, hogy a többes szám birtokos esetének a -rum vagy -um ragját elhagyjuk : ami megmarad, az a tőalak, és annak utolsó hangja a tőhangzó, pl. planta plur. gen. plantarum, tőalak: planta-, tőhangzó : a. 

A névszók tövei alapján öt névszóragozást (declínatiót) különböztetünk meg. Ezek singularis és pluralis genitivus ragja, továbbá tőhangzója az alábbi: 

singularis genitivus pluralis genitivus tőhangzó 
I. declinatio -ae -rum á
II. declinatio -i -rum ó
III. declinatio -is -um mássalhangzó v. i
IV. declinatio -us -um u
V. declinatio -el -rum é
Mondattan
Az egyszerû mondat
A mondat részei az állítmány, az alany; az állítmánykiegészítõ, a tárgy, a részes tárgy, a
határozó; a jelzõ és az értelmezõ.
A mondatrészek összeállítása a következõ:


Kikeressük az állítmányt, amely úgy ismerhetõ fel, hogy az verbum finitum (verbum finitum
az ige összes alakja indicativusban, coniunctivusban és imperativusban; az állítmány
infinitivusban ritkán áll). Az állítmány olykor hiányozhat is. Leggyakoribb, hogy az est és
sunt közmondásokban, a rövidség kedvéért vagy a mondást jelentõ igéket az idézetek
mellõl elhagya. Gyakori mondásokban is elmarad a könnyen odaérthetõ állítmány: Manus
manum (lavat) (kéz kezet (mos);


Az alany felismerhetõ abból, hogy a ki? mi? kérdésekre válaszol egy nominativusban álló
fõnév, fõnévi névmás vagy fõnév értelmében használt melléknév, esetleg infinitivus. Alanya
akkor nincs a mondatnak, ha az állítmány személytelen ige. Az alany elmaradhat, ha az
személyes névmás, vagy ha az könnyen kiegészíthetõ.


Az alanyhoz, - ha az fõnév, és általában minden mondatrészhez, mely fõnév - tartoznak:
jelzõ (attributum) és értelmezõ (appositio).
Vannak melléknévi, számnévi és birtokos jelzõk.
Az állítmányhoz és minden mondatrészhez, mely ige, tartoznak: az állítmánykiegészítõ, a
tárgy, a részes tárgy és a határozó.


Az állítmánykiegészítõ
A magyar nyelvben csak avan,leszésmaradigék mellett áll állítmánykiegészítõ.
A latinban a következõ igék mellett áll állítmánykiegészítõ (kettõs nominativus): appareo,
evado, existo, fio, maneo, moriur, nascor, sum, videor. Ezeken kívül a mondást, valaminek
tartást, választást, kinevezést jelentõ igék mellett, melyek passivumban állnak: appellor,
declaror, dicor, ducor, existimor, habeor, nominor, putor, renuntior, vocor.
Az állítmánykiegészítõ, ha lehetséges, nemben, számban és esetben megegyezik az
alannyal. Ha az alany mutató-, vagy kérdõnévmás, akkor az alany veszi fel az
állítmánykiegészítõ fõnév nemét: haec (nem hoc!) est mea sententia (ez az én
véleményem).
Néha a melléknév semleges neme áll kiegészítõül hím- vagy nõnemû alanynál: turpitudo
peius est, quam dolor (a gonoszság nagyobb baj, mint a fájdalom).
Ha az alany egyes számban áll s mégis többséget jelent (gyûjtõnév), az állítmány többes
számba kerül.
Ha a nõnemû- vagy semleges nemû szó férfit jelöl, az állítmány hímnemû (constructio ad
intellectum)
Ha több alany van, az állítmánykiegészítõ:
a többes hímnembe kerül (feltéve, hogy az alanyok különféle nemû személyek)
a többes semleges nembe kerül (feltéve, hogy az alanyok, dolgok neve megegyeznek a
legközelebb álló alannyal).
Latin nyelvi sajátságok
1. § A latinban nincsenek névelõk (pl. exemplum: példa, exemplum: a példa, exemplum:
egy példa)
2. § A latin nem használ külön alanyi és tárgyas ragozást (pl. lego epistolam: levelet
olvasok, lego epistolam: olvasok egy levelet, lego epistolam: olvasom a levelet)
3. § A latin minden esetben igei állítmányt használ (pl. Cicero vir civilis est).
4. § A latinban a birtokos és jelzõs szerkezetek szórendeje fordított (pl. res novae, animus
magnus)
5. § A latin fõnevek általában 3 nemûek:
hímnemûek (masculinum, m) (pl. abacus, mas)
nõnemûek (femininum, f) (pl. femina, rabies)
semleges nemûek (neutrum, n) (pl. facetum, neutra)


6. § A latin fõneveknek két számuk (numerus) van:
egyes szám (singularis) (pl. datum, habena)


többes szám (pluralis) (pl. data, habenae)
7. § A latin névszóknak 6 esetük van úgy egyes-, mint többes számban:
alanyeset (nominativus) (pl. datum - data)


tárgyeset (accusativus) (pl. datum - data)


birtokos eset (geneitivus) (pl. dati - datorum)


részes eset (dativus) (pl. dato - datis)


határozói eset (ablativus) (pl. dato - datis)


megszólító eset (vocativus) (pl. datum - data)
8. § A latin névszók 5 névszóragozási (declinatio) csoportba tartoznak.


A felosztás alapja a névszó tövének típusa:
a-tövû (pl. terra, ae f)
e-tövû (pl. res, rei f)
mássalhangzó + i tövû (homo, inis m)
o-tövû (pl. annus, i m)
u-tövû (pl. fructus, us m)
9. § A latin mellékneveknek többféle típusa van. A legtöbbjük a 3 nemnek megfelelõ
végzõdéssel rendelkezik (pl. magnus, -a -um, ezek szótári jelölése: magnus 3).
10. § A kéttagú latin szavak hangsúlya mindig az elsõ szótagon van (pl. Caesar).
A kettõnél több szótagúak esetében a hangsúlyt az utolsó elõtti szótag (paenultima) idõmennyisége adja meg - ha ez hosszú, akkor ezt hangsúlyozzuk (pl. aegritudo); ha ez rövid, akkor az utolsótól számított harmadik szótagot (antepaenultima) (pl. lallatio)
11. § A latin igék 4 különbözõ ragozási osztályba sorolandók (coniugatio). A hovatartozást
a folyamatos igetõ (imperfectum tõ) véghangzója adja meg az alábbiak szerint:
I. conjugatioban: a
II. coniugatioban: e
III. coniugatioban: i vagy u
IV. coniugatioban: i.
Az imperfectum tõ az összes folyamatos igealak képzésére szolgál: ehhez járulnak a
módjelek, az idõjelek és a személyragok is.
A latin igéket az indicativus praesens imperfectum singularis I. személye (pl. abiuro -
absorbeo - abdico - audio) és az infinitivus imperfectus (pl. abiurare - absorbere -
abdicere - audire) alapján osztályozzuk.


Latin helyesírási sajátságok
A rómaiak eleinte kizárólag nagy betûkkel (maiuscula) írtak az ókor végéig. A kisbetûket


(minuscula) majd csak a késõ köztársaság korától alkalmazták hivatali írásokban.


A szótagolásnak eleinte nem volt rendje, ezért ott választották el a szavakat, ahol éppen


vége volt a sornak.


Késõbb az összetett szavakat az alkotóelemek szerint választották szét (lamen-tatio,
ab-duco)
Nagy kezdõbetûvel írjuk:
a mondat kezdetét (Hoc ei non faciendum est.)
a tulajdonneveket (Hungaria, Roma)
a tulajdonnevekbõl származó mellékneveket (pl. respublica Romana, homo
Transdanuvianus).
a tulajdonnevekbõl származó határozószókat (Graius, Vescinus)
a tulajdonnevek részét képezõ mellékneveket (cognomen) (pl. Alpes Graiae, Scipio
Maior)


Copyright 2015 © Lingua LatinaCimkék: nyelvek


Mint a legtöbb weboldal, a DictZone.com is használ sütiket.
A sütik segítenek minket a szolgáltatás fenntartásában (reklámokkal), fejlesztésében (statisztikákkal), és a jobb felhasználói élményben.

Rendben
Adatvédelem/beállítások