Magyar-Angol szótár »

jelenleg jelentése angolul

MagyarAngol
jelenleg

currently◼◼◼ adverb
[UK: ˈkʌ.rənt.li] [US: ˈkɜː.rənt.li]

at the moment◼◼◼ adverb
[UK: ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ət ðə ˈmoʊ.mənt]

actually◼◼◻ adverb
[UK: ˈæk.tʃuə.li] [US: ˈæk.tʃə.wə.li]

at present◼◼◻ adverb
[UK: ət prɪ.ˈzent] [US: ət ˈpre.zənt]

presently◼◼◻ adverb
[UK: ˈpreznt.li] [US: ˈpre.zənt.li]

for the time being◼◼◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðə ˈtaɪm ˈbiːɪŋ] [US: ˈfɔːr ðə ˈtaɪm ˈbiːɪŋ]

so far◼◻◻ adverb
[UK: ˈsəʊ ˈfɑː(r)] [US: ˈsoʊ ˈfɑːr]

at the present time◼◻◻ adverb
[UK: ət ðə prɪ.ˈzent ˈtaɪm] [US: ət ðə ˈpre.zənt ˈtaɪm]

by now◼◻◻ adverb
[UK: baɪ naʊ] [US: baɪ ˈnaʊ]

now [now] noun
[UK: naʊ] [US: ˈnaʊ]

on this particular occasion adverb
[UK: ɒn ðɪs pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r) əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ɑːn ðɪs pər.ˈtɪ.kjə.lər əˈk.eɪʒ.n̩]

on the present occasion adverb
[UK: ɒn ðə prɪ.ˈzent əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ɑːn ðə ˈpre.zənt əˈk.eɪʒ.n̩]

jelenleg egy kurzuson veszek részt

I'm on a course at the moment[UK: aɪm ɒn ə kɔːs ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈaɪm ɑːn ə ˈkɔːrs ət ðə ˈmoʊ.mənt]

jelenleg nem tudom kapcsolni

I can't get through at the moment[UK: ˈaɪ kɑːnt ˈɡet θruː ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈaɪ ˈkænt ˈɡet θruː ət ðə ˈmoʊ.mənt]

jelenleg nincs Internetkapcsolat

the Internet's down at the moment[UK: ðə ˈɪn.tərˌ.nets daʊn ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ðə ˈɪn.tər.ˌnets ˈdaʊn ət ðə ˈmoʊ.mənt]

jelenleg senki nem tudja itt fogadni a hívását

there's no-one here to take your call at the moment[UK: ðeəz nəʊ wʌn hɪə(r) tuː teɪk jɔː(r) kɔːl ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈðerz ˈnoʊ wʌn hɪər ˈtuː ˈteɪk ˈjɔːr ˈkɒl ət ðə ˈmoʊ.mənt]

jelenlegi

current (existing, occurring at the moment)◼◼◼ adjective
[UK: ˈkʌ.rənt] [US: ˈkɜː.rənt]

present◼◼◻ adjective
[UK: prɪ.ˈzent] [US: ˈpre.zənt]

actual◼◼◻ adjective
[UK: ˈæk.tʃuəl] [US: ˈæk.tʃə.wəl]

be present◼◻◻ adjective
[UK: bi prɪ.ˈzent] [US: bi ˈpre.zənt]

for the present◼◻◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðə prɪ.ˈzent] [US: ˈfɔːr ðə ˈpre.zənt]

present-day adjective
[UK: prɪ.ˈzent deɪ] [US: ˈpre.zənt ˈdeɪ]

jelenlegi bajnok főnév

titleholder noun
[UK: ˈtaɪ.təlˌhol.də(r)] [US: ˈtaɪ.təlˌhol.dər]

jelenlegi helyzet

actualities[UK: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz] [US: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz]

jelenlegi helyzet szerint

as matters stand[UK: əz ˈmæ.təz stænd] [US: ˈæz ˈmæ.tərz ˈstænd]

jelenlegi helyzetben

as the case stands at present[UK: əz ðə keɪs stændz ət prɪ.ˈzent] [US: ˈæz ðə ˈkeɪs ˈstændz ət ˈpre.zənt]

jelenlegi igazgató

manager for the time being[UK: ˈmæ.nɪ.dʒə(r) fɔː(r) ðə ˈtaɪm ˈbiːɪŋ] [US: ˈmæ.nə.dʒər ˈfɔːr ðə ˈtaɪm ˈbiːɪŋ]

jelenlegi kormány

present government◼◼◼[UK: prɪ.ˈzent ˈɡʌ.vən.mənt] [US: ˈpre.zənt ˈɡʌ.vər.mənt]

jelenlegi körülmények

actualities[UK: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz] [US: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz]

jelenlegi viszonyok

actualities[UK: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz] [US: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz]

a dolgok jelenlegi alakulása mellett (átv)

the way things are◼◼◼[UK: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ə(r)] [US: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ˈɑːr]

the way things are going[UK: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ə(r) ˈɡəʊɪŋ] [US: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ˈɑːr ˈɡoʊɪŋ]

a dolgok jelenlegi állása mellett

as matter stand[UK: əz ˈmæ.tə(r) stænd] [US: ˈæz ˈmæ.tər ˈstænd]

a dolgok jelenlegi állása mellett (átv)

the way things are◼◼◼[UK: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ə(r)] [US: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ˈɑːr]

the way things are going[UK: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ə(r) ˈɡəʊɪŋ] [US: ðə ˈweɪ ˈθɪŋz ˈɑːr ˈɡoʊɪŋ]

a dolgok jelenlegi állásánál

as it stands[UK: əz ɪt stændz] [US: ˈæz ˈɪt ˈstændz]

a jelenleg Belgiumként ismert ország

the territory now known as Belgium[UK: ðə ˈte.rɪt.r̩i naʊ nəʊn əz ˈbel.dʒəm] [US: ðə ˈte.rə.ˌtɔː.ri ˈnaʊ ˈnoʊn ˈæz ˈbel.dʒəm]

a jelenlegi emberi fajú

neanthropic[UK: niːnθrˈɒpɪk] [US: niːnθrˈɑːpɪk]

a jelenlegi formájában meghatározott

in specie[UK: ɪn ˈspiː.ʃiː] [US: ɪn ˈspiː.ʃiː]

a jelenlegi kormány

the present government◼◼◼[UK: ðə prɪ.ˈzent ˈɡʌ.vən.mənt] [US: ðə ˈpre.zənt ˈɡʌ.vər.mənt]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol