Magyar-Angol szótár »

borravaló jelentése angolul

MagyarAngol
borravaló főnév

tip [tips]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɪp] [US: ˈtɪp]

tipping [tippings]◼◼◻ noun
[UK: ˈtɪp.ɪŋ] [US: ˈtɪp.ɪŋ]

gratuity [gratuities]◼◻◻ noun
[UK: ɡrə.ˈtjuːɪ.ti] [US: ɡrə.ˈtuːə.ti]

perks◼◻◻ noun
[UK: pɜːks] [US: ˈpɝːks]

baksheesh noun
[UK: ˈbæk.ʃiːʃ] [US: ˈbæk.ʃiːʃ]

cumshaw noun
[UK: kˈʌmʃɔː] [US: kˈʌmʃɔː]

dash [dashes] noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

douceur noun
[UK: duː.ˈsɜː] [US: duː.ˈsɜːr]

drink-money noun
[UK: drɪŋk ˈmʌ.ni] [US: ˈdrɪŋk ˈmʌ.ni]

glove-money noun
[UK: ɡlʌv ˈmʌ.ni] [US: ˈɡləv ˈmʌ.ni]

gratification [gratifications] noun
[UK: ˌɡræ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɡræ.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

perquisite [perquisites] noun
[UK: ˈpɜː.kwɪ.zɪt] [US: ˈpɝː.kwə.zət]

sop [sops] noun
[UK: sɒp] [US: ˈsɑːp]

vail [vails] noun
[UK: ˈveɪl] [US: ˈveɪl]

borravaló főnév
skót

bounteth noun
[UK: bˈaʊntəθ] [US: bˈaʊntəθ]

borravaló (Keleten) főnév

backsheesh noun
[UK: ˈbæk.ʃiːʃ] [US: ˈbæk.ʃiːʃ]

borravaló (rég) főnév

bountith noun
[UK: bˈaʊntɪθ] [US: bˈaʊntɪθ]

borravaló kierőszakolása főnév

perquisition noun
[UK: ˌpɜː.kwɪ.ˈzɪ.ʃən] [US: ˌpɜː.kwɪ.ˈzɪ.ʃən]

borravalórendszer főnév

tipping [tippings] noun
[UK: ˈtɪp.ɪŋ] [US: ˈtɪp.ɪŋ]

borravalót ad

pouch[UK: paʊtʃ] [US: ˈpaʊtʃ]

tip[UK: ˈtɪp] [US: ˈtɪp]

tip off[UK: ˈtɪp ɒf] [US: ˈtɪp ˈɒf]

borravalót ad vknek

give somebody something for himself[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ fɔː(r) hɪm.ˈself] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ ˈfɔːr ˌhɪm.ˈself]

tip somebody[UK: ˈtɪp ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtɪp ˈsʌm.ˌbɑː.di]

borravalót nyomott a markomba

he forced a tip into my hand[UK: hiː fɔːst ə ˈtɪp ˈɪn.tə maɪ hænd] [US: ˈhiː ˈfɔːrst ə ˈtɪp ˌɪn.ˈtuː ˈmaɪ ˈhænd]

borravalózás főnév

tipping [tippings]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɪp.ɪŋ] [US: ˈtɪp.ɪŋ]

túlborravalóz ige

overtip verb
[UK: ˌəʊvəˈtɪp ] [US: ˌoʊvərˈtɪp ]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol