English-Hungarian dictionary »

muss schon sagen meaning in Hungarian

EnglishHungarian
muss noun
[UK: mʌs]
[US: mʌs]

száj◼◼◼ főnév

rendetlenség◼◼◻ főnév

zűrzavar◼◼◻ főnév

elfuserál főnév

összevisszaság főnév

muss [mussed, mussed, mussing, musses] verb
[UK: mʌs]
[US: mʌs]

elront◼◼◻ ige

összekever◼◼◻ ige

összekuszál◼◼◻ ige

összezavar◼◼◻ ige

eltol ige

összezagyvál ige

sageness noun
[UK: ˈseɪʤnəs ]
[US: ˈseɪʤnəs ]

bölcsesség főnév

ítélőképesség főnév

józan ítélet főnév

megfontoltság főnév

okosság főnév

muss up verb
[UK: mʌs ʌp]
[US: mʌs ʌp]

összezagyvál ige

muss up somebody's hair [UK: mʌs ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di heə(r)]
[US: mʌs ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈher]

elrontja vk frizuráját

összeborzol vk haját

You can find it in:

EnglishHungarian