Hungarian-English dictionary »

elront meaning in English

HungarianEnglish
elront

ruin◼◼◼ verb
[UK: ˈruːɪn] [US: ˈruːən]

mess◼◼◼ verb
[UK: mes] [US: ˈmes]

spoil [spoiled spoilt, spoiled spoilt]◼◼◼ irregular verb
[UK: spɔɪl spɔɪld spɔɪlt spɔɪld spɔɪlt] [US: ˌspɔɪl ˌspɔɪld ˈspɔɪlt ˌspɔɪld ˈspɔɪlt]

mess up◼◼◻ verb
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

blow [blew, blown]◼◼◻ irregular verb
[UK: bləʊ bluː bləʊn] [US: ˈbloʊ ˈbluː ˈbloʊn]

blew◼◼◻ verb
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

botch◼◼◻ verb
[UK: bɒtʃ] [US: ˈbɑːtʃ]

tamper◼◻◻ verb
[UK: ˈtæm.pə(r)] [US: ˈtæm.pər]

bungle◼◻◻ verb
[UK: ˈbʌŋ.ɡl̩] [US: ˈbʌŋ.ɡl̩]

bitch◼◻◻ verb
[UK: bɪtʃ] [US: ˈbɪtʃ]

flaw◼◻◻ verb
[UK: flɔː] [US: ˈflɒ]

mar◼◻◻ verb
[UK: mɑː(r)] [US: ˈmɑːr]

rot◼◻◻ verb
[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

boss◼◻◻ verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

queer◼◻◻ verb
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

impair◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈpeə(r)] [US: ˌɪm.ˈper]

marred verb
[UK: mɑːd] [US: ˈmɑːrd]

muss verb
[UK: mʌs] [US: mʌs]

boggle verb
[UK: ˈbɒɡ.l̩] [US: ˈbɑːɡ.l̩]

bos verb
[UK: ˌbiː ˈəʊ] [US: ˌbiː ˈoʊ]

deprave verb
[UK: dɪ.ˈpreɪv] [US: di.ˈpreɪv]

derange verb
[UK: dɪ.ˈreɪndʒ] [US: dɪ.ˈreɪndʒ]

unmake [unmade, unmade] irregular verb
[UK: ˈʌn.ˈmeɪk ʌn.ˈmeɪd ʌn.ˈmeɪd] [US: ən.ˈmeɪk ʌn.ˈmeɪd ʌn.ˈmeɪd]

addle verb
[UK: ˈæd.l̩] [US: ˈæd.l̩]

ball up verb
[UK: bɔːl ʌp] [US: ˈbɒl ʌp]

blemish verb
[UK: ˈble.mɪʃ] [US: ˈble.mɪʃ]

bollix something up verb
[UK: bˈɒlɪks sˈʌmθɪŋ ˈʌp] [US: bˈɑːlɪks sˈʌmθɪŋ ˈʌp]

bollocks something up verb
[UK: ˈbɒl.əks ˈsʌm.θɪŋ ʌp] [US: ˈbɑːl.əks ˈsʌm.θɪŋ ʌp]

crap something up verb
[UK: kræp ˈsʌm.θɪŋ ʌp] [US: ˈkræp ˈsʌm.θɪŋ ʌp]

debauch verb
[UK: dɪ.ˈbɔːtʃ] [US: dɪ.ˈbɔːtʃ]

disimprove verb
[UK: dɪsˈɪmpruːv] [US: dɪsˈɪmpruːv]

disorder noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

duff verb
[UK: dʌf] [US: ˈdəf]

foul up verb
[UK: faʊl ʌp] [US: ˈfaʊl ʌp]

garble verb
[UK: ˈɡɑːb.l̩] [US: ˈɡɑːr.bl̩]

louse up verb
[UK: laʊs ʌp] [US: ˈlaʊs ʌp]

make a mess of something verb
[UK: ˈmeɪk ə mes əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈmes əv ˈsʌm.θɪŋ]

muddle verb
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

muddle up verb
[UK: ˈmʌd.l̩ ʌp] [US: ˈmʌd.l̩ ʌp]

mull verb
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

12

You can find it in:

HungarianEnglish