Hungarian-English dictionary » rendetlenség meaning in English

HungarianEnglish
rendetlenség főnév

mess◼◼◼ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

disorder◼◼◻ noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

disarray◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈreɪ] [US: ˌdɪ.sə.ˈreɪ]

untidiness◼◻◻ noun
[UK: ʌn.ˈtaɪ.dɪ.nəs] [US: ʌn.ˈtaɪ.dɪ.nəs]

confusion◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

litter◼◻◻ noun
[UK: ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈlɪ.tər]

messiness noun
[UK: ˈme.sɪ.nɪs] [US: ˈme.sɪ.nɪs]

muss noun
[UK: mʌs] [US: mʌs]

shambles noun
[UK: ˈʃæm.bl̩z] [US: ˈʃæm.bl̩z]

tumble noun
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

dishevelment noun
[UK: dɪˈʃɛvəlmənt ] [US: dɪˈʃɛvəlmənt ]

disorganization noun
[UK: dɪs.ˌɔː.ɡə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˌsɔːr.ɡə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

bordel noun
[UK: bˈɔːdəl] [US: bˈoːrdəl]

bouleversement noun
[UK: bˈuːlɪvˌɜːsmənt] [US: bˈuːlɪvˌɜːsmənt]

dinginess noun
[UK: ˈdɪn.dʒɪ.nəs] [US: ˈdɪn.dʒɪ.nəs]

disarrangement noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ˌdɪ.sə.ˈreɪndʒ.mənt]

disorderliness noun
[UK: dɪsˈɔːdəlɪnəs ] [US: dɪˈsɔrdərlɪnəs ]

frumpery noun
[UK: frˈʌmpəri] [US: frˈʌmpɚri]

hugger-mugger noun
[UK: ˈhə.ɡə(r) ˈmʌ.ɡə(r)] [US: ˈhə.ɡər ˈmʌ.ɡər]

mess-up noun
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

mix-up noun
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

muck noun
[UK: mʌk] [US: ˈmək]

muddle noun
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

muddledom noun
[UK: mˈʌdəldəm] [US: mˈʌdəldəm]

mull noun
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

picnic noun
[UK: ˈpɪk.nɪk] [US: ˈpɪk.ˌnɪk]

turbulence noun
[UK: ˈtɜː.bjʊ.ləns] [US: ˈtɝː.bjə.ləns]

rendetlenség főnév
US táj

mux noun
[UK: mˈʌks] [US: mˈʌks]

rendetlenség csinál

misorder[UK: mɪsˈɔːdə] [US: mɪsˈɔːrdɚ]

rendetlenséget csinál

litter verb
[UK: ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈlɪ.tər]

wake snakes[UK: weɪk sneɪks] [US: ˈweɪk ˈsneɪks]

rendetlenséget idéz elő ige

perturb verb
[UK: pə.ˈtɜːb] [US: pər.ˈtɝːb]

rendetlenséget teremt

clutter[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

a legnagyobb rendetlenségben vagyunk

we are all at sixes and sevens[UK: wiː ə(r) ɔːl ət ˈsɪk.sɪz ənd ˈsev.n̩z] [US: ˈwiː ˈɑːr ɔːl ət ˈsɪk.səz ænd ˈsev.n̩z]

elnézést a rendetlenségért

sorry about the mess◼◼◼[UK: ˈsɒ.ri ə.ˈbaʊt ðə mes] [US: ˈsɑː.ri ə.ˈbaʊt ðə ˈmes]

You can find it in:

HungarianEnglish