Hungarian-English dictionary »

összevisszaság meaning in English

HungarianEnglish
összevisszaság

mess [messes]◼◼◼ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

confusion [confusions]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

disorder [disorders]◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

huddle [huddles]◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌd.l̩] [US: ˈhʌd.l̩]

clutter (jumble, muddle, fuddle, mare's nest, welter, smother) [clutters]◼◻◻ noun
[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

disarray◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈreɪ] [US: ˌdɪ.sə.ˈreɪ]

tangle [tangles]◼◻◻ noun
[UK: ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ˈtæŋ.ɡl̩]

jumble [jumbled, jumbled, jumbling, jumbles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒʌm.bl̩] [US: ˈdʒʌm.bl̩]

chaos◼◻◻ noun
[UK: ˈkeɪɒs] [US: ˈkeɪas]

promiscuity◼◻◻ noun
[UK: ˌprɒ.mɪ.ˈskjuːɪ.ti] [US: ˌpromə.ˈskjuːə.ti]

hotchpotch◼◻◻ noun
[UK: ˈhɒtʃ.pɒtʃ] [US: ˈhɒtʃ.pɒtʃ]

hodgepodge [hodgepodges]◼◻◻ noun
[UK: ˈhɒdʒ.pɒdʒ] [US: ˈhɑːʤ.ˌpɑːdʒ]

bouleversement noun
[UK: bˈuːlɪvˌɜːsmənt] [US: bˈuːlɪvˌɜːsmənt]

criss-cross [criss-crosses] noun
[UK: ˈkrɪs ˈkrɒs] [US: ˈkrɪs ˈkrɑːs]

disarrangement [disarrangements] noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ˌdɪ.sə.ˈreɪndʒ.mənt]

disorderliness noun
[UK: dɪsˈɔːdəlɪnəs ] [US: dɪˈsɔrdərlɪnəs ]

helter-skelter noun
[UK: ˈhel.tə(r) ˈskel.tə(r)] [US: ˈhel.tər ˈskel.tər]

hodge-podge noun
[UK: ˈhɑːdʒ ˈpɑːdʒ] [US: ˈhɑːdʒ ˈpɑːdʒ]

hurry-skurry noun
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

incoordination [incoordinations] noun
[UK: ˌɪnko.ɔːd.ə.ˈneɪ.ʃən] [US: ˌɪnko.ɔːr.də.ˈneɪ.ʃən]

mess-up noun
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

mish-mash noun
[UK: ˈmɪʃ mæʃ] [US: ˈmɪʃ ˈmæʃ]

mull [mulled, mulled, mulling, mulls] verb
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

muss noun
[UK: mʌs] [US: mʌs]

pell-mell noun
[UK: ˈpel ˈmel] [US: ˈpel ˈmel]

promiscuousness noun
[UK: prəˈmɪskjʊəsnəs ] [US: ˈproʊmɪskwəsnəs ]

rumble-bumble noun
[UK: ˈrʌm.bl̩ ˈbʌm.bl̩] [US: ˈrʌm.bl̩ ˈbʌm.bl̩]

shambles noun
[UK: ˈʃæm.bl̩z] [US: ˈʃæm.bl̩z]

topsy-turvydom noun
[UK: ˈtɑːp.si] [US: ˈtɑːp.si]

upturn [upturns] noun
[UK: ˈʌp.tɜːn] [US: əp.ˈtɝːn]

összevisszaság főnév
biz

topsyturvydom noun
[UK: ˈtɒp.sɪ.ˈtɜː.vɪ.dəm] [US: ˈtɒp.sɪ.ˈtɜː.vɪ.dəm]

összevisszaság uralma

muddledom[UK: mˈʌdəldəm] [US: mˈʌdəldəm]

összevisszaságban

mixedly[UK: ˈmɪksɪdli ] [US: ˈmɪksɪdli ]

a legnagyobb összevisszaságban

at sixes and sevens[UK: ət ˈsɪk.sɪz ənd ˈsev.n̩z] [US: ət ˈsɪk.səz ænd ˈsev.n̩z]

a legnagyobb összevisszaságban vagyunk

we are all at sixes and sevens[UK: wiː ə(r) ɔːl ət ˈsɪk.sɪz ənd ˈsev.n̩z] [US: ˈwiː ˈɑːr ɔːl ət ˈsɪk.səz ænd ˈsev.n̩z]

legnagyobb összevisszaságban

all over the shop[UK: ɔːl ˈəʊv.ə(r) ðə ʃɒp] [US: ɔːl ˈoʊv.r̩ ðə ˈʃɑːp]

vad összevisszaság főnév

riotousness noun
[UK: ˈraɪətəsnəs ] [US: ˈraɪətəsnəs ]

zajos összevisszaság

jazz[UK: dʒæz] [US: ˈdʒæz]

You can find it in:

HungarianEnglish