Hungarian-English dictionary »

összekever meaning in English

HungarianEnglish
összekever ige

mix◼◼◼ verb
[UK: mɪks] [US: ˈmɪks]

confuse◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈfjuːz] [US: kən.ˈfjuːz]

mix up◼◼◻ verb
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

combine◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈbaɪn] [US: ˈkɑːm.baɪn]

blend◼◻◻ verb
[UK: blend] [US: ˈblend]

shuffle◼◻◻ verb
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

mingle◼◻◻ verb
[UK: ˈmɪŋ.ɡl̩] [US: ˈmɪŋ.ɡl̩]

intermingle◼◻◻ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪŋ.ɡl̩] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪŋ.ɡl̩]

confound◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈfaʊnd] [US: kanˈfaʊnd]

compound verb
[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

garble verb
[UK: ˈɡɑːb.l̩] [US: ˈɡɑːr.bl̩]

addle verb
[UK: ˈæd.l̩] [US: ˈæd.l̩]

intermix verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪks] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪks]

jumble up verb
[UK: ˈdʒʌm.bl̩ ʌp] [US: ˈdʒʌm.bl̩ ʌp]

muddle up verb
[UK: ˈmʌd.l̩ ʌp] [US: ˈmʌd.l̩ ʌp]

muss verb
[UK: mʌs] [US: mʌs]

admix verb
[UK: æd.ˈmɪks] [US: æd.ˈmɪks]

ball up verb
[UK: bɔːl ʌp] [US: ˈbɒl ʌp]

commix verb
[UK: kəmˈɪks] [US: kəmˈɪks]

immingle verb
[UK: ˈɪmɪŋɡəl] [US: ˈɪmɪŋɡəl]

immix verb
[UK: ɪmˈɪks] [US: ɪmˈɪks]

implicate verb
[UK: ˈɪm.plɪk.eɪt] [US: ˈɪm.plɪˌket]

incorporate verb
[UK: ɪnˈk.ɔː.pə.reɪt] [US: ˌɪnˈk.ɔːr.pə.ˌret]

interfuse verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈfjuːz] [US: ɪn.tər.ˈfjuːz]

intersperse verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈspɜːs] [US: ˌɪn.tər.ˈspɝːs]

intertangle verb
[UK: ˌɪntətˈaŋɡəl] [US: ˌɪntɚtˈæŋɡəl]

interweave [interwove, interwoven] irregular verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈwiːv ˌɪn.tə.ˈwəʊv ˌɪn.tə.ˈwəʊv.n̩] [US: ˌɪn.təˈr.wiːv ˌɪn.təˈwoʊv ˌɪn.təˈwo.ʊv.n̩]

medley verb
[UK: ˈmed.li] [US: ˈmed.li]

misalign verb
[UK: mɪsəlˈaɪn] [US: mɪsəlˈaɪn]

mix thoroughly verb
[UK: mɪks ˈθʌ.rə.li] [US: ˈmɪks ˈθɝːo.li]

mux verb
[UK: mˈʌks] [US: mˈʌks]

összekever (korpát vízzel) ige

mash◼◼◼ verb
[UK: mæʃ] [US: ˈmæʃ]

összekever (kártyalapokat) ige

jumble◼◼◼ verb
[UK: ˈdʒʌm.bl̩] [US: ˈdʒʌm.bl̩]

összekever (vmivel)

implicate with something[UK: ˈɪm.plɪk.eɪt wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɪm.plɪˌket wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

intersperse with something[UK: ˌɪn.tə.ˈspɜːs wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈspɝːs wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

összekeveredett melléknév

medley adjective
[UK: ˈmed.li] [US: ˈmed.li]

összekeveredik ige

mingle◼◼◼ verb
[UK: ˈmɪŋ.ɡl̩] [US: ˈmɪŋ.ɡl̩]

jumble◼◼◼ verb
[UK: ˈdʒʌm.bl̩] [US: ˈdʒʌm.bl̩]

commingle◼◻◻ verb
[UK: kə.ˈmɪŋ.ɡl̩] [US: kə.ˈmɪŋ.ɡl̩]

intermingle◼◻◻ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪŋ.ɡl̩] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪŋ.ɡl̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish