Hungarian-English dictionary » zűrzavar meaning in English

HungarianEnglish
zűrzavar főnév

mess◼◼◼ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

confusion◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

embroilment◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈbrɔɪl.mənt] [US: ɪm.ˈbrɔɪl.mənt]

chaos◼◼◻ noun
[UK: ˈkeɪɒs] [US: ˈkeɪas]

turmoil◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

commotion◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

disarray◼◼◻ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈreɪ] [US: ˌdɪ.sə.ˈreɪ]

disorder◼◼◻ noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

pandemonium◼◼◻ noun
[UK: ˌpæn.dɪ.ˈməʊ.nɪəm] [US: ˌpæn.dəˈmo.ʊ.niəm]

clutter◼◼◻ noun
[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

hassle◼◼◻ noun
[UK: ˈhæs.l̩] [US: ˈhæs.l̩]

mix◼◼◻ noun
[UK: mɪks] [US: ˈmɪks]

shambles◼◻◻ noun
[UK: ˈʃæm.bl̩z] [US: ˈʃæm.bl̩z]

snafu◼◻◻ noun

anarchy◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.nək.i] [US: ˈæ.nərk.i]

turbulence◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜː.bjʊ.ləns] [US: ˈtɝː.bjə.ləns]

coil◼◻◻ noun
[UK: kɔɪl] [US: ˌkɔɪl]

melee◼◻◻ noun
[UK: ˈme.leɪ] [US: ˈmeɪ.ˌle]

storm◼◻◻ noun
[UK: stɔːm] [US: ˈstɔːrm]

hubbub◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌ.bʌb] [US: ˈhʌ.bəb]

panic◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.nɪk] [US: ˈpæ.nɪk]

muddle◼◻◻ noun
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

jumble◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒʌm.bl̩] [US: ˈdʒʌm.bl̩]

huddle◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌd.l̩] [US: ˈhʌd.l̩]

maze◼◻◻ noun
[UK: meɪz] [US: ˈmeɪz]

pickle◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪk.l̩] [US: ˈpɪk.l̩]

flap◼◻◻ noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

muss◼◻◻ noun
[UK: mʌs] [US: mʌs]

babel noun
[UK: ˈbeɪb.l̩] [US: ˈbæb.l̩]

helter-skelter noun
[UK: ˈhel.tə(r) ˈskel.tə(r)] [US: ˈhel.tər ˈskel.tər]

mess-up noun
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

mix-up noun
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

stew noun
[UK: stjuː] [US: ˈstuː]

to-do noun
[UK: tuː duː] [US: ˈtuː ˈduː]

topsy-turvy noun
[UK: ˈtɑːp.si ˈtɜː.vi] [US: ˈtɑːp.si ˈtɝː.vi]

welter noun
[UK: ˈwel.tə(r)] [US: ˈwel.tər]

anarchism noun
[UK: ˈæ.nəˌk.ɪ.zəm] [US: ˈæ.nəˌk.ɪ.zəm]

cock-up noun
[UK: ˈkɒk ʌp] [US: ˈkɑːk ʌp]

derangement (upset, overthrow) noun
[UK: dɪ.ˈreɪndʒ.mənt] [US: dɪ.ˈreɪndʒ.mənt]

devil among the tailors noun
[UK: ˈdev.l̩ ə.ˈmʌŋ ðə ˈteɪ.ləz] [US: ˈdev.l̩ ə.ˈmʌŋ ðə ˈteɪ.lərz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish