Angol-Román szótár »

republic of china jelentése románul

AngolRomán
Republic of China (state in East Asia)
proper noun
[UK: rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˈtʃaɪ.nə]
[US: ri.ˈpʌ.blək əv ˈtʃaɪ.nə]

Republica Chinezăproper noun
{f}

Taiwanproper noun
{n}

People's Republic of China (official name of China)
proper noun
[UK: ˈpiːp.l̩z rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˈtʃaɪ.nə]
[US: ˈpiːp.l̩z ri.ˈpʌ.blək əv ˈtʃaɪ.nə]

Republica Populară Chinezăproper noun
{f}