Román-Angol szótár »

taiwan angolul

RománAngol
Taiwan proper noun
{n}

Republic of China(state in East Asia)
proper noun
[UK: rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˈtʃaɪ.nə] [US: ri.ˈpʌ.blək əv ˈtʃaɪ.nə]

Taiwan(East Asian country)
proper noun
[UK: taɪ.ˈwɑːn] [US: ˈtaɪ.ˈwɑːn]

taiwanez adjectiv

Taiwanese(relating to Taiwan)
adjective
[UK: ˌtaɪ.wə.ˈniːz] [US: ˈtaɪwa.ˈniːz]

taiwanez substantiv
{m}

Taiwanese [Taiwanese](person from Taiwan)
noun
[UK: ˌtaɪ.wə.ˈniːz] [US: ˈtaɪwa.ˈniːz]

taiwaneză substantiv
{f}

Taiwanese [Taiwanese](person from Taiwan)
noun
[UK: ˌtaɪ.wə.ˈniːz] [US: ˈtaɪwa.ˈniːz]

taiwaneză proper noun
{f}

Taiwanese(language)
proper noun
[UK: ˌtaɪ.wə.ˈniːz] [US: ˈtaɪwa.ˈniːz]

Strâmtoarea Taiwan proper noun
{f}

Taiwan Strait(the channel of water between mainland China and Taiwan)
proper noun
[UK: taɪ.ˈwɑːn streɪt] [US: ˈtaɪ.ˈwɑːn ˈstreɪt]