Román-Angol szótár »

republica populară chineză angolul

RománAngol
Republica Populară Chineză proper noun
{f}

People's Republic of China(official name of China)
proper noun
[UK: ˈpiːp.l̩z rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˈtʃaɪ.nə] [US: ˈpiːp.l̩z ri.ˈpʌ.blək əv ˈtʃaɪ.nə]