English-Hungarian dictionary » [present] meaning in Hungarian

Showing results for present

Search instead for [present]
EnglishHungarian
present [UK: prɪ.ˈzent]
[US: ˈpre.zənt]

jelen◼◼◼ főnév

jelenlegi◼◼◼ melléknév

ajándék◼◼◻ főnév

bemutat◼◼◻ ige

benyújt (beadványt)◼◼◻ ige

mostani◼◼◻ melléknév

okmány (jogi)◼◼◻ főnév

azonnali◼◻◻ melléknév

előad◼◻◻ ige

jelenlevő◼◻◻ melléknév

prezentál◼◻◻ ige

tálal◼◻◻ ige

bead (átv) ige

jelen idő főnév

jelen pillanat főnév

kinevez (papot) ige

megcéloz ige

present (gift) verb
[UK: prɪ.ˈzent]
[US: ˈpre.zənt]

ajándékoz◼◼◼ ige

present (offer, provide) verb
[UK: prɪ.ˈzent]
[US: ˈpre.zənt]

nyújt (kínál)◼◼◼ ige

kínál◼◻◻ ige

present a fine appearance [UK: prɪ.ˈzent ə faɪn ə.ˈpɪ.rəns]
[US: ˈpre.zənt ə ˈfaɪn ə.ˈpɪ.rəns]

jól fest

jól néz ki

present a paper verb
[UK: prɪ.ˈzent ə ˈpeɪ.pə(r)]
[US: ˈpre.zənt ə ˈpeɪ.pər]

felolvas ige

present a petition to somebody [UK: prɪ.ˈzent ə pɪ.ˈtɪʃ.n̩ tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈpre.zənt ə pə.ˈtɪʃ.n̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

feliratot intéz vkihez

present a play [UK: prɪ.ˈzent ə ˈpleɪ]
[US: ˈpre.zənt ə ˈpleɪ]

színdarabot bemutat

színdarabot előad

present a request [UK: prɪ.ˈzent ə rɪ.ˈkwest]
[US: ˈpre.zənt ə rɪ.ˈkwest]

bead egy kérelmet

benyújt egy kérelmet

present a suggestion [UK: prɪ.ˈzent ə sə.ˈdʒes.tʃən]
[US: ˈpre.zənt ə səg.ˈdʒes.tʃən]

javaslatot tesz

present an unbroken front [UK: prɪ.ˈzent ən ˌʌn.ˈbrəʊkən frʌnt]
[US: ˈpre.zənt ˈæn ˌʌnˈbro.ʊkən ˈfrənt]

bátran kiáll

töretlen harci kedvet mutat

present arms [UK: prɪ.ˈzent ɑːmz]
[US: ˈpre.zənt ˈɑːrmz]

fegyverrel tiszteleg

present company excepted [UK: prɪ.ˈzent ˈkʌm.pə.ni ɪk.ˈsep.tɪd]
[US: ˈpre.zənt ˈkʌm.pə.ni ɪk.ˈsep.təd]

jelenlevők kivételek

jelenlevők kivételével

present copy noun
[UK: prɪ.ˈzent ˈkɒ.pi]
[US: ˈpre.zənt ˈkɑː.pi]

tiszteletpéldány főnév

present difficulty [UK: prɪ.ˈzent ˈdɪ.fɪk.əl.ti]
[US: ˈpre.zənt ˈdɪ.fɪˌk.əl.ti]

nehézséget okoz

present government [UK: prɪ.ˈzent ˈɡʌ.vən.mənt]
[US: ˈpre.zənt ˈɡʌ.vər.mənt]

jelenlegi kormány

present itself verb
[UK: prɪ.ˈzent ɪt.ˈself]
[US: ˈpre.zənt ət.ˈself]

adódik ige

present money noun
[UK: prɪ.ˈzent ˈmʌ.ni]
[US: ˈpre.zənt ˈmʌ.ni]

készpénz főnév

present my respects [UK: prɪ.ˈzent maɪ rɪ.ˈspekts]
[US: ˈpre.zənt ˈmaɪ rə.ˈspekts]

adja át üdvözletemet

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies