Hungarian-English dictionary »

ajándékoz meaning in English

HungarianEnglish
ajándékoz ige

give [gave, given, giving, gives]◼◼◼ irregular verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]

gift [gifted, gifted, gifting, gifts]◼◼◻ verb
[UK: ɡɪft] [US: ˈɡɪft]

donate [donated, donated, donating, donates]◼◼◻ verb
[UK: dəʊ.ˈneɪt] [US: doʊ.ˈneɪt]

present (gift) [presented, presented, presenting, presents]◼◼◻ verb
[UK: prɪ.ˈzent] [US: ˈpre.zənt]

gives◼◼◻ verb
[UK: ɡɪvz] [US: ˈɡɪvz]

ajándékoz (vmit) ige

present something (gift) verb
[UK: prɪ.ˈzent ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpre.zənt ˈsʌm.θɪŋ]

ajándékoz (vmit) vknek ige

present something to somebody verb
[UK: prɪ.ˈzent ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpre.zənt ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ajándékozott

gave◼◼◼ adjective

donated◼◼◻ noun

ajándékozás főnév

bestowal noun
[UK: bɪ.ˈstəʊəl] [US: bɪˈsto.ʊəl]

ajándékozás útján jut hozzá (vmi)hez

acquire something by free gift[UK: ə.ˈkwaɪə(r) ˈsʌm.θɪŋ baɪ friː ɡɪft] [US: ə.ˈkwaɪər ˈsʌm.θɪŋ baɪ ˈfriː ˈɡɪft]

ajándékozási mánia főnév

doromania noun
[UK: dˌɔːrəʊmˈeɪniə] [US: dˌoːroʊmˈeɪniə]

ajándékozási okmány

gift-deed[UK: ɡɪft diːd] [US: ˈɡɪft ˈdiːd]

ajándékozásra alkalmas melléknév

presentable adjective
[UK: prɪ.ˈzen.təb.l̩] [US: prə.ˈzen.təb.l̩]

ajándékozó főnév

donator [donators] noun
[UK: dəʊˈneɪtə ] [US: ˈdoʊˌneɪtər ]

elajándékoz ige

give away◼◼◼ verb
[UK: ɡɪv ə.ˈweɪ] [US: ˈɡɪv ə.ˈweɪ]

sign away verb
[UK: saɪn ə.ˈweɪ] [US: ˈsaɪn ə.ˈweɪ]

elajándékoz (vmit) ige

gift something away verb
[UK: ɡɪft ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈweɪ] [US: ˈɡɪft ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈweɪ]

elajándékozás főnév

giving away◼◼◼ noun

ez annyi, mintha elajándékoznám

that's giving it away[UK: ðæts ˈɡɪv.ɪŋ ɪt ə.ˈweɪ] [US: ðæts ˈɡɪv.ɪŋ ˈɪt ə.ˈweɪ]

hatpennys érmével megajándékoz

testern[UK: tˈestən] [US: tˈestɚn]

megajándékoz ige

gift [gifted, gifted, gifting, gifts]◼◼◼ verb
[UK: ɡɪft] [US: ˈɡɪft]

testimonialize verb
[UK: tˌestɪmˈəʊnɪəlˌaɪz] [US: tˌestᵻmˈoʊnɪəlˌaɪz]

megajándékoz a kezével vkt

bestow one's hand on somebody[UK: bɪ.ˈstəʊ wʌnz hænd ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bəˈsto.ʊ wʌnz ˈhænd ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megajándékoz vkt (vmivel)

make somebody a present of something[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ə prɪ.ˈzent əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈpre.zənt əv ˈsʌm.θɪŋ]

present somebody with something[UK: prɪ.ˈzent ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpre.zənt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megajándékoz vkt a bizalmával

give somebody one's confidence[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di wʌnz ˈkɒn.fɪ.dəns] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌnz ˈkɑːn.fə.dəns]

megajándékozatlan melléknév

ungifted adjective
[UK: ˌʌnˈgɪftɪd ] [US: ʌnˈgɪftəd ]

megajándékozott főnév

beneficiary [beneficiaries]◼◼◼ noun
[UK: ˌbe.nɪ.ˈfɪ.ʃə.ri] [US: ˌbe.nə.ˈfɪ.ʃi.ˌe.ri]

grantee [grantees] noun
[UK: ɡrɑːn.ˈtiː] [US: ɡræn.ˈtiː]

presentee [presentees] noun
[UK: ˌprezn.ˈtiː] [US: pre.zən.ˈtiː]

megajándékozott személy főnév

donatory noun
[UK: ˈdəʊ.nə.tə.rɪ] [US: dɑː.nə.ˌtɔː.riː]

megajándékozott személy főnév
jog

donee [donees] noun
[UK: dəʊ.ˈnɪʌõ] [US: doʊ.ˈniː]

odaajándékoz ige

give away◼◼◼ verb
[UK: ɡɪv ə.ˈweɪ] [US: ˈɡɪv ə.ˈweɪ]

odaajándékoz (vmit) vknek ige

present something to somebody verb
[UK: prɪ.ˈzent ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpre.zənt ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

továbbajándékoz ige

regift◼◼◼ verb

versengő ajándékozás (északnyugat-amerikai indiánoknál) főnév

potlatch noun
[UK: ˈpɑːˌt.lætʃ] [US: ˈpɑːˌt.lætʃ]

önkéntes ajándékozás főnév

contribution [contributions] noun
[UK: ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩]

újévkor megajándékoz ige

hansel◼◼◼ verb
[UK: ˈhæn.səl] [US: ˈhæn.səl]

You can find it in:

HungarianEnglish