Hungarian-English dictionary »

tiszteletpéldány meaning in English

HungarianEnglish
tiszteletpéldány főnév

complimentary copy noun
[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈkɒ.pi] [US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈkɑː.pi]

free copy noun
[UK: friː ˈkɒ.pi] [US: ˈfriː ˈkɑː.pi]

present copy noun
[UK: prɪ.ˈzent ˈkɒ.pi] [US: ˈpre.zənt ˈkɑː.pi]

presentation copy noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩ ˈkɒ.pi] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩ ˈkɑː.pi]

presentation-copy noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩ ˈkɒ.pi] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩ ˈkɑː.pi]

You can find it in:

HungarianEnglish