Hungarian-English dictionary »

unten meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
untenable adjective
[UK: ʌn.ˈte.nəb.l̩]
[US: ʌn.ˈte.nəb.l̩]

tarthatatlan◼◼◼ melléknév

untenanted adjective
[UK: ʌn.ˈte.nən.tɪd]
[US: ʌn.ˈte.nən.tɪd]

lakatlan◼◼◼ melléknév

bérbe nem adott melléknév

untended adjective
[UK: ʌn.ˈten.dɪd]
[US: ʌn.ˈten.dɪd]

elhanyagolt◼◼◼ melléknév

untended (patient) adjective
[UK: ʌn.ˈten.dɪd]
[US: ʌn.ˈten.dɪd]

ápolatlan◼◼◼ melléknév

be in countenance [UK: bi ɪn ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: bi ɪn ˈkaʊn.tə.nəns]

kegyben áll

change countenance [UK: tʃeɪndʒ ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈtʃeɪndʒ ˈkaʊn.tə.nəns]

elváltozik az arckifejezése

megváltozik a magatartása

countenance [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

kép◼◼◼ főnév

tekintet◼◼◼ főnév

viselkedés◼◼◻ főnév

countenance verb
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

eltűr◼◻◻ ige

countenance [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

kegy◼◻◻ főnév

támogatás◼◻◻ főnév

tekintély◼◻◻ főnév

countenance verb
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

elnéz◼◻◻ ige

engedélyez◼◻◻ ige

countenance [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

bátorítás◼◻◻ főnév

fellépés◼◻◻ főnév

magatartás◼◻◻ főnév

pártfogás◼◻◻ főnév

countenance [UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

társadalmi súly

tűréssel támogat

countenance [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

nyugodtság főnév

countenance (facial expression) [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

arckifejezés◼◼◼ főnév

countenance (visage) [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈkaʊn.tə.nəns]

arc◼◼◼ főnév

ábrázat◼◼◻ főnév

arckifejezés◼◼◻ főnév

discountenance [discountenanced, discountenanced, discountenancing, discountenances] verb
[UK: dɪs.ˈkaʊnt.ɪn.əns]
[US: dɪs.ˈkaʊnt.ən.əns]

elriaszt ige

helytelenít ige

helytelenítés ige

rosszall◼◼◼ ige

give a ceremony the light of one's countenance [UK: ɡɪv ə ˈse.rɪ.mə.ni ðə laɪt əv wʌnz ˈkaʊn.tɪ.nəns]
[US: ˈɡɪv ə ˈse.rəˌmo.ʊ.ni ðə ˈlaɪt əv wʌnz ˈkaʊn.tə.nəns]

jelenlétével emeli a szertartás fényét

jelenlétével emeli az ünnepély fényét

megtisztel jelenlétével egy szertartást

megtisztel jelenlétével egy ünnepélyt

give countenance to somebody [UK: ɡɪv ˈkaʊn.tɪ.nəns tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈɡɪv ˈkaʊn.tə.nəns ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bátorít vkt

elismertet vkt

pártfogol vkt

támogat vkt

12

You can find it in:

HungarianEnglish