Hungarian-English dictionary »

magatartás meaning in English

HungarianEnglish
magatartás főnév
US

behavior [behaviors]◼◼◼ noun
[UK: bɪ.ˈheɪ.vjə(r)] [US: bə.ˈheɪ.vjər]

magatartás főnév

conduct◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

attitude [attitudes]◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.tɪ.tjuːd] [US: ˈæ.tə.ˌtuːd]

magatartás főnév
GB

behaviour [behaviours]◼◼◻ noun
[UK: bɪ.ˈheɪ.vjə(r)] [US: bə.ˈheɪ.vjər]

magatartás főnév

manner [manners]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.nə(r)] [US: ˈmæ.nər]

magatartás főnév
GB

favour [favours]◼◻◻ noun
[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

magatartás főnév

habit [habits]◼◻◻ noun
[UK: ˈhæ.bɪt] [US: ˈhæ.bət]

contained◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈteɪnd] [US: kən.ˈteɪnd]

deportment◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈpɔːt.mənt] [US: də.ˈpɔːrt.mənt]

magatartás főnév
US

demeanor (behavior, behaviour, conduct, deportment)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈmiː.nə(r)] [US: dɪ.ˈmiː.nər]

magatartás főnév

comportment◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈpɔːt.mənt] [US: kəm.ˈpɔːrt.mənt]

posture [postures]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɒs.tʃə(r)] [US: ˈpɑːs.tʃər]

magatartás főnév
GB

demeanour (behavior, behaviour, conduct, deportment)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈmiː.nə(r)] [US: dɪ.ˈmiː.nər]

magatartás főnév
átv

approach [approaches]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

magatartás főnév

bearing [bearings] noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈber.ɪŋ]

countenance [countenances] noun
[UK: ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈkaʊn.tə.nəns]

front [fronts] noun
[UK: frʌnt] [US: ˈfrənt]

mien noun
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

self-destructive noun
[UK: self dɪ.ˈstrʌk.tɪv] [US: ˈself də.ˈstrək.tɪv]

attitude to life noun
[UK: ˈæ.tɪ.tjuːd tuː laɪf] [US: ˈæ.tə.ˌtuːd ˈtuː ˈlaɪf]

authoritativeness noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs] [US: ɔːr.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs]

compartment [compartments] noun
[UK: kəm.ˈpɑːt.mənt] [US: kəm.ˈpɑːrt.mənt]

heavy-father noun
[UK: ˈhe.vi ˈfɑːð.ə(r)] [US: ˈhe.vi ˈfɑːð.r̩]

pedagogism noun
[UK: pˈedəɡˌəʊdʒɪzəm] [US: pˈedəɡˌoʊdʒɪzəm]

prudentialism noun
[UK: pru(ː)ˈdɛnʃəlɪz(ə)m ] [US: pruˈdɛnʧəlɪz(ə)m ]

rebeldom noun
[UK: rˈebəldəm] [US: rˈebəldəm]

stamp [stamps] noun
[UK: stæmp] [US: ˈstæmp]

teachy noun
[UK: tˈiːkɪ] [US: tˈiːki]

treasonableness noun
[UK: trˈiːzənəbəlnəs] [US: trˈiːzənəbəlnəs]

magatartás (habitus) főnév

habitus [habitus] noun
[UK: hˈabɪtəs] [US: hˈæbɪɾəs]

magatartás megváltoztatása főnév

about-face [about-faces] noun
[UK: ə.ˈbaʊt feɪs] [US: ə.ˈbaʊt ˈfeɪs]

magatartási kodex

code of conduct[UK: kəʊd əv kən.ˈdʌkt] [US: koʊd əv kən.ˈdəkt]

magatartási kódex főnév

codes of conduct◼◼◼ noun
[UK: kəʊdz əv kən.ˈdʌkt] [US: koʊdz əv kən.ˈdəkt]

magatartást tanúsít ige

demean [demeaned, demeaned, demeaning, demeans] verb

magatartástudomány főnév
GB

behavioural science◼◼◼ noun
[UK: bɪ.ˈheɪ.vjə.rəl ˈsaɪəns] [US: bɪ.ˈheɪ.vjə.rəl ˈsaɪəns]

magatartástudomány főnév
US

behavioral science (US) [behavioral sciences]◼◼◻ noun
[UK: bɪ.ˈheɪ.vjə.rəl ˈsaɪəns] [US: bə.ˈheɪ.vjə.rəl ˈsaɪəns]

alkalomhoz illő magatartást tanúsít

strike an attitude becoming to the occasion[UK: straɪk ən ˈæ.tɪ.tjuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ tuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ˈstraɪk ˈæn ˈæ.tə.ˌtuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ ˈtuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩]

alkalomhoz méltó magatartást tanúsít

strike an attitude becoming to the occasion[UK: straɪk ən ˈæ.tɪ.tjuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ tuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ˈstraɪk ˈæn ˈæ.tə.ˌtuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ ˈtuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩]

alázatos magatartást tanúsít

demean oneself[UK: dɪ.ˈmiːn wʌn.ˈself] [US: ˌdɪ.ˈmiːn wʌn.ˈself]

arisztokratikus magatartású melléknév

courtly [courtlier, courtliest] adjective
[UK: ˈkɔːt.li] [US: ˈkɔːrt.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish