Hungarian-English dictionary »

medvehagyma meaning in English

HungarianEnglish
medvehagyma (Allium ursinum) főnév

ramsons◼◼◼ noun
[UK: rˈamsənz] [US: rˈæmsənz]

bear leek noun
[UK: beə(r) liːk] [US: ˈber ˈliːk]

bear's garlic noun
[UK: ˈberz ˈɡɑː.lɪk] [US: ˈberz ˈɡɑːr.lɪk]

broad-leaved garlic noun
[UK: brɔːd liːvd ˈgɑːlɪk ] [US: brɔd livd ˈgɑrlɪk ]

buckrams noun
[UK: bˈʌkramz] [US: bˈʌkræmz]

wild garlic noun
[UK: waɪld ˈɡɑː.lɪk] [US: ˈwaɪld ˈɡɑːr.lɪk]

wood garlic noun
[UK: wʊd ˈɡɑː.lɪk] [US: ˈwʊd ˈɡɑːr.lɪk]

medvehagyma (Allium ursinum) főnév
táj

rams noun
[UK: ræmz] [US: ˈræmz]

More search options:

HungarianEnglish