Hungarian-English dictionary »

szúr meaning in English

HungarianEnglish
szúr ige

stab◼◼◼ verb
[UK: stæb] [US: ˈstæb]

stick [stuck, stuck]◼◼◻ irregular verb
[UK: stɪk stʌk stʌk] [US: ˈstɪk ˈstək ˈstək]

pick◼◼◻ verb
[UK: pɪk] [US: ˈpɪk]

poke◼◼◻ verb
[UK: pəʊk] [US: poʊk]

sting [stung, stung]◼◼◻ irregular verb
[UK: stɪŋ stʌɡ stʌɡ] [US: ˈstɪŋ ˈstəŋ ˈstəŋ]

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◼◻ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

hit [hit, hit]◼◼◻ irregular verb
[UK: hɪt hɪt hɪt] [US: ˈhɪt ˈhɪt ˈhɪt]

prick◼◼◻ verb
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

shoot [shot, shot]◼◼◻ irregular verb
[UK: ʃuːt ʃɒt ʃɒt] [US: ˈʃuːt ˈʃɑːt ˈʃɑːt]

stung◼◼◻ verb
[UK: stʌɡ] [US: ˈstəŋ]

thrust [thrust, thrust]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst]

strike [struck, struck]◼◻◻ irregular verb
[UK: straɪk strʌk strʌk] [US: ˈstraɪk ˈstrək ˈstrək]

smart◼◻◻ verb
[UK: smɑːt] [US: ˈsmɑːrt]

prickle◼◻◻ verb
[UK: ˈprɪk.l̩] [US: ˈprɪk.l̩]

goose◼◻◻ verb
[UK: ɡuːs] [US: ˈɡuːs]

stick to verb
[UK: stɪk tuː] [US: ˈstɪk ˈtuː]

foin verb
[UK: fˈɔɪn] [US: fˈɔɪn]

szúr (csalánnal) ige

nettle◼◼◼ verb
[UK: ˈnet.l̩] [US: ˈnet.l̩]

szúr (Skócia) ige

prinkle verb
[UK: prˈɪŋkəl] [US: prˈɪŋkəl]

szúr (vm) felé

stab at something[UK: stæb ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstæb ət ˈsʌm.θɪŋ]

szúr (vívásban) ige

pass◼◼◼ verb
[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

szúr (átv) ige

twinge◼◼◼ verb
[UK: twɪndʒ] [US: ˈtwɪndʒ]

szúr egyet vkin

take a dig at somebody[UK: teɪk ə dɪɡ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈdɪɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szúr egyet vkin (átv)

have a dig at somebody[UK: həv ə dɪɡ ət ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈdɪɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szúr vk felé

stab at somebody[UK: stæb ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstæb ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Szúrat (India) főnév

Surat◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈrɑːt] [US: sə.ˈrɑːt]

szúrati gyapot

surat cotton[UK: sə.ˈrɑːt ˈkɒt.n̩] [US: sə.ˈrɑːt ˈkɑːt.n̩]

szúrcsapolás (centesis, punctio) főnév

centesis [centeses] noun
[UK: sentˈiːsɪs] [US: sentˈiːsɪs]

szúrcsapolás (paracentesis) főnév

paracentesis [paracenteses]◼◼◼ noun
[UK: pˌarəsəntˈiːsɪs] [US: pˌærəsəntˈiːsɪs]

szúrja a begyét vmi

somebody sticks in the craw[UK: ˈsʌm.bə.di stɪks ɪn ðə krɔː] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈstɪks ɪn ðə ˈkrɒ]

szúrja a szemét vmi

somebody sticks in the craw[UK: ˈsʌm.bə.di stɪks ɪn ðə krɔː] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈstɪks ɪn ðə ˈkrɒ]

szúrt seb (vulnus ictum, -spissum, -punctum)

stab wound [stab wounds]◼◼◼ noun
[UK: stæb wuːnd] [US: ˈstæb ˈwaʊnd]

puncture wound [puncture wounds]◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌŋk.tʃə(r) wuːnd] [US: ˈpʌŋk.tʃər ˈwaʊnd]

stab injury[UK: stæb ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈstæb ˈɪn.dʒə.ri]

penetration wound[UK: ˌpe.nɪ.ˈtreɪʃ.n̩ wuːnd] [US: ˌpe.nə.ˈtreɪʃ.n̩ ˈwaʊnd]

szúrt sérülés

stab injury[UK: stæb ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈstæb ˈɪn.dʒə.ri]

szúrás főnév

sting◼◼◼ noun
[UK: stɪŋ] [US: ˈstɪŋ]

prick◼◼◼ noun
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

thrust◼◼◻ noun
[UK: ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst]

cut◼◼◻ noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

12

You can find it in:

HungarianEnglish