Hungarian-English dictionary »

megragad meaning in English

HungarianEnglish
megragad

grab [grabbed, grabbed, grabbing, grabs]◼◼◼ verb
[UK: ɡræb] [US: ˈɡræb]

take [took, taken]◼◼◼ irregular verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]

seize [seized, seized, seizing, seizes]◼◼◻ verb
[UK: siːz] [US: siːz]

grasp [grasped, grasped, grasping, grasps]◼◼◻ verb
[UK: ɡrɑːsp] [US: ˈɡræsp]

embrace [embraced, embraced, embracing, embraces]◼◼◻ verb
[UK: ɪm.ˈbreɪs] [US: em.ˈbreɪs]

grip [gripped, gripped]◼◼◻ verb
[UK: ɡrɪp ˈɡrɪp] [US: ˈɡrɪp ˈɡrɪp]

catch [caught, caught]◼◻◻ irregular verb
[UK: kætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt] [US: ˈkætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt]

snatch [snatched, snatched, snatching, snatches]◼◻◻ verb
[UK: snætʃ] [US: ˈsnætʃ]

tackle [tackled, tackled, tackling, tackles]◼◻◻ verb
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

claw [clawed, clawed, clawing, claws]◼◻◻ verb
[UK: klɔː] [US: ˈklɒ]

bite [bit, bitten]◼◻◻ irregular verb
[UK: baɪt bɪt ˈbɪt.n̩] [US: ˈbaɪt ˈbɪt ˈbɪt.n̩]

grab hold of◼◻◻ verb
[UK: ɡræb həʊld əv] [US: ˈɡræb hoʊld əv]

grapple [grappled, grappled, grappling, grapples]◼◻◻ verb
[UK: ˈɡræp.l̩] [US: ˈɡræp.l̩]

captivate [captivated, captivated, captivating, captivates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkæp.tɪ.veɪt] [US: ˈkæp.tɪ.ˌvet]

pounce [pounced, pounced, pouncing, pounces]◼◻◻ verb
[UK: paʊns] [US: ˈpaʊns]

grab for◼◻◻ verb
[UK: ɡræb fɔː(r)] [US: ˈɡræb ˈfɔːr]

stick in◼◻◻ verb
[UK: stɪk ɪn] [US: ˈstɪk ɪn]

clamp [clamped, clamped, clamping, clamps]◼◻◻ verb
[UK: klæmp] [US: ˈklæmp]

prey [preyed, preyed, preying, preys]◼◻◻ verb
[UK: preɪ] [US: ˈpreɪ]

catch hold of verb
[UK: kætʃ həʊld əv] [US: ˈkætʃ hoʊld əv]

clench [clenched, clenched, clenching, clenches] verb
[UK: klentʃ] [US: ˈklentʃ]

get a hold of verb
[UK: ˈɡet əˈhold əv] [US: ˈɡet əˈhold əv]

gripe [griped, griped, griping, gripes] verb
[UK: ɡraɪp] [US: ˈɡraɪp]

apprehend [apprehended, apprehended, apprehending, apprehends] verb
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhend] [US: ˌæ.prə.ˈhend]

clasp [clasped, clasped, clasping, clasps] verb
[UK: klɑːsp] [US: ˈklæsp]

clinch [clinched, clinched, clinching, clinches] verb
[UK: klɪntʃ] [US: ˈklɪntʃ]

fang [fangs] noun
[UK: fæŋ] [US: ˈfæŋ]

possess [possessed, possessed, possessing, possesses] verb
[UK: pə.ˈzes] [US: pə.ˈzes]

adhere [adhered, adhered, adhering, adheres] verb
[UK: əd.ˈhɪə(r)] [US: əd.ˈhɪr]

bitten verb
[UK: ˈbɪt.n̩] [US: ˈbɪt.n̩]

catch a hold of verb
[UK: kætʃ ə həʊld əv] [US: ˈkætʃ ə hoʊld əv]

catch a-hold of verb
[UK: kætʃ ə həʊld əv] [US: ˈkætʃ ə hoʊld əv]

claught verb
[UK: klˈaft] [US: klˈæft]

enravish verb
[UK: enrˈavɪʃ] [US: enrˈævɪʃ]

fasten on verb
[UK: ˈfɑːs.n̩ ɒn] [US: ˈfæs.n̩ ɑːn]

fasten upon verb
[UK: ˈfɑːs.n̩ ə.ˈpɒn] [US: ˈfæs.n̩ ə.ˈpɑːn]

grab at verb
[UK: ɡræb ət] [US: ˈɡræb ət]

jump to verb

pounce upon verb
[UK: paʊns ə.ˈpɒn] [US: ˈpaʊns ə.ˈpɑːn]

seize on verb
[UK: siːz ɒn] [US: siːz ɑːn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish