English-Hungarian dictionary » passage meaning in Hungarian

EnglishHungarian
passage [UK: ˈpæ.sɪdʒ]
[US: ˈpæ.sədʒ]

átjáró◼◼◼ főnév

út◼◼◼ főnév

rész◼◼◼ főnév

folyosó◼◼◼ főnév

járat◼◼◼ főnév

átkelés◼◼◻ főnév

áthaladás◼◼◻ főnév

köz◼◼◻ főnév

utazás◼◼◻ főnév

szakasz◼◼◻ főnév

elvonulás◼◼◻ főnév

átjárás◼◻◻ főnév

cső (testben) (canalis, ductus)◼◻◻ főnév

folyamat◼◻◻ főnév

szövegrész◼◻◻ főnév

átutazás főnév

keresztülhaladás főnév

kitétel főnév

sikátor főnév

vezeték (testben) (canalis, ductus) főnév

átmenés vizsgán vagy teszten főnév

menetjegy főnév

passage-ben vezet lovat ige

passage of arms noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ əv ɑːmz]
[US: ˈpæ.sədʒ əv ˈɑːrmz]

megütközés főnév

párviadal főnév

passage of the current noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ əv ðə ˈkʌ.rənt]
[US: ˈpæ.sədʒ əv ðə ˈkɜː.rənt]

áram-átvezetés főnév

passage quoted below [UK: ˈpæ.sɪdʒ ˈkwəʊ.tɪd bɪ.ˈləʊ]
[US: ˈpæ.sədʒ ˈkwoʊ.tɪd bəˈlo.ʊ]

alább idézett szakasz

alábbiakban idézett szakasz

alant idézett szakasz

passage-money [UK: ˈpæ.sɪdʒ ˈmʌ.ni]
[US: ˈpæ.sədʒ ˈmʌ.ni]

hajójegy főnév
hajó

hajóút ára

passage-way [UK: ˈpæ.sɪdʒ ˈweɪ]
[US: ˈpæ.sədʒ ˈweɪ]

folyosó◼◼◼ főnév

átjáró◼◻◻ főnév

szabad út

passages [UK: ˈpæ.sɪ.dʒɪz]
[US: ˈpæ.sə.dʒəz]

kapcsolat◼◼◼ főnév

emberi érintkezés

passageway noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ.weɪ]
[US: ˈpæ.səˌdʒ.we]

átjáró◼◼◼ főnév

folyosó◼◼◼ főnév

air passages noun
[UK: eə(r) ˈpæ.sɪ.dʒɪz]
[US: ˈer ˈpæ.sə.dʒəz]

légutak◼◼◼ főnév

air-passages noun
[UK: eə(r) ˈpæ.sɪ.dʒɪz]
[US: ˈer ˈpæ.sə.dʒəz]

légutak főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian