Hungarian-English dictionary » kapcsolat meaning in English

HungarianEnglish
kapcsolat

contact◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.tækt] [US: ˈkɑːn.ˌtækt]

link◼◼◼ noun
[UK: lɪŋk] [US: ˈlɪŋk]

relation◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩]

relationship◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃn.ʃɪp] [US: ri.ˈleɪ.ʃən.ˌʃɪp]

association◼◼◻ noun
[UK: ə.ˌsəʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩] [US: əˌso.ʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

conjunction◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈdʒʌŋk.ʃn̩] [US: kən.ˈdʒəŋk.ʃn̩]

liaison◼◼◻ noun
[UK: lɪ.ˈeɪz.n̩] [US: li.ˈeɪ.ˌzɑːn]

linkage◼◼◻ noun
[UK: ˈlɪŋkɪdʒ] [US: ˈlɪŋkədʒ]

reference◼◼◻ noun
[UK: ˈre.frəns] [US: ˈre.fə.rəns]

affair◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfeə(r)] [US: ə.ˈfer]

affiliation◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

attach◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtætʃ] [US: ə.ˈtætʃ]

connectivity◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒ.nek.ˈtɪ.vɪ.ti] [US: kə.nek.ˈtɪ.və.ti]

connexion◼◻◻[UK: kə.ˈnek.ʃn̩] [US: kə.ˈnek.ʃn̩]

correspondence◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dəns] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dəns]

dealings◼◻◻ noun
[UK: ˈdiː.lɪŋz] [US: ˈdiː.lɪŋz]

link-up◼◻◻ noun
[UK: lɪŋk ʌp] [US: ˈlɪŋk ʌp]

linking◼◻◻ noun
[UK: ˈlɪŋkɪŋ] [US: ˈlɪŋkɪŋ]

nexus◼◻◻ noun
[UK: ˈnek.səs] [US: ˈnek.səs]

passages◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.sɪ.dʒɪz] [US: ˈpæ.sə.dʒəz]

rapport◼◻◻ noun
[UK: ræ.ˈpɔː(r)] [US: ræ.ˈpɔːr]

tie◼◻◻ noun
[UK: taɪ] [US: ˈtaɪ]

acquaintanceship noun
[UK: ə.ˈkweɪn.tən.ʃɪp] [US: ə.ˈkweɪn.təns.ʃəp]

articulation noun
[UK: ɑ:ˌtɪ.kju.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.tɪ.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

copula, copulae noun
[UK: ˈkɒ.pjʊ.lə] [US: ˈkɒ.pjʊ.lə]

hook-up noun
[UK: hʊk ʌp] [US: ˈhʊk ʌp]

intercommunication noun
[UK: ˌɪn.tək.ə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tək.ə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩]

parentheses noun
[UK: pə.ˈren.θə.siːz] [US: pə.ˈren.θə.ˌsiz]

relatedness noun
[UK: rɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: rɪ.ˈleɪ.tɪd]

tach noun
[UK: tˈak] [US: tˈæk]

truck noun
[UK: trʌk] [US: ˈtrək]

kapcsolat (commissura) főnév

commissure noun
[UK: kəmˈɪʃə] [US: kəmˈɪʃɚ]

kapcsolat (nemi) főnév

connection◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈnek.ʃn̩] [US: kə.ˈnek.ʃn̩]

kapcsolat hiánya főnév

disconnectedness noun
[UK: ˌdɪskəˈnɛktɪdnəs ] [US: ˌdɪskəˈnɛktɪdnəs ]

kapcsolat nélküli melléknév

relationless adjective
[UK: rɪˈleɪʃənləs ] [US: riˈleɪʃənləs ]

unassociated adjective
[UK: ˌʌnəˈsəʊʃɪeɪtɪd ] [US: ʌnəˈsoʊsiˌeɪtəd ]

kapcsolat teremtés

make contact[UK: ˈmeɪk ˈkɒn.tækt] [US: ˈmeɪk ˈkɑːn.ˌtækt]

kapcsolata van (vmivel)

have to do with something[UK: həv tuː duː wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈtuː ˈduː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

kapcsolata van vkvel

have dealings with somebody[UK: həv ˈdiː.lɪŋz wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈdiː.lɪŋz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have to do with somebody[UK: həv tuː duː wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈtuː ˈduː wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies