Hungarian-English dictionary »

út meaning in English

HungarianEnglish
út főnév

way [ways]◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

road [roads]◼◼◼ noun
[UK: rəʊd] [US: roʊd]

trip [trips]◼◼◻ noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

path [paths]◼◼◻ noun
[UK: pɑːθ] [US: ˈpæθ]

going◼◼◻ noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈɡoʊɪŋ]

route [routes]◼◼◻ noun
[UK: ruːt] [US: ˈraʊt]

journey [journeys]◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒɜː.ni] [US: ˈdʒɝː.ni]

street [streets]◼◼◻ noun
[UK: striːt] [US: ˈstriːt]

went◼◼◻ noun
[UK: ˈwent] [US: ˈwent]

drive [drives]◼◼◻ noun
[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]

run [runs]◼◼◻ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

course [courses]◼◼◻ noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

voyage [voyages]◼◼◻ noun
[UK: ˈvɔɪɪdʒ] [US: ˌvɔɪədʒ]

way to go◼◼◻ noun

passage [passages]◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ] [US: ˈpæ.sədʒ]

round [rounds]◼◼◻ noun
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

by the way◼◻◻ noun
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

channel [channels]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃæn.l̩] [US: ˈtʃæn.l̩]

march [marches]◼◻◻ noun
[UK: mɑːtʃ] [US: ˈmɑːrtʃ]

gang [gangs]◼◻◻ noun
[UK: ɡæŋ] [US: ˈɡæŋ]

device [devices]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

pad [pads]◼◻◻ noun
[UK: pæd] [US: ˈpæd]

rd (road) [rds]◼◻◻ noun
[UK: rəʊd] [US: roʊd]

conduit [conduits]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.dwɪt] [US: ˈkɑːn.duː.ˌɪt]

By the way! noun
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

slutted noun
[UK: ˈslʌtɪd ] [US: ˈslʌtɪd ]

út elzárva

road stopped[UK: rəʊd stɒpt] [US: roʊd ˈstɑːpt]

út feléig eléje megy vknek

meet somebody half-way[UK: miːt ˈsʌm.bə.di hɑːf ˈweɪ] [US: ˈmiːt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhæf ˈweɪ]

út fáradalmaitól megtört

travel-weary[UK: ˈtræv.l̩ ˈwɪə.ri] [US: ˈtræv.l̩ ˈwɪ.ri]

út hazafelé

home journey[UK: həʊm ˈdʒɜː.ni] [US: hoʊm ˈdʒɝː.ni]

út hossz-szelvény

road profile[UK: rəʊd ˈprəʊ.faɪl] [US: roʊd ˈproʊ.faɪl]

út kanyargása

weaving of the road[UK: ˈwiːv.ɪŋ əv ðə rəʊd] [US: ˈwiːv.ɪŋ əv ðə roʊd]

út kígyózása

weaving of the road[UK: ˈwiːv.ɪŋ əv ðə rəʊd] [US: ˈwiːv.ɪŋ əv ðə roʊd]

út kövezetét felszedi

take up a street[UK: teɪk ʌp ə striːt] [US: ˈteɪk ʌp ə ˈstriːt]

út közben

as I go along[UK: əz ˈaɪ ɡəʊ ə.ˈlɒŋ] [US: ˈæz ˈaɪ ˈɡoʊ ə.ˈlɔːŋ]

underway adjective
[UK: ˌən.dəˈrw.eɪ] [US: ˌən.dəˈr.weɪ]

út közben eszik (ló, ember)

bait[UK: beɪt] [US: ˈbeɪt]

út mentén

along the road◼◼◼[UK: ə.ˈlɒŋ ðə rəʊd] [US: ə.ˈlɔːŋ ðə roʊd]

by the way◼◻◻[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

út mocsáron át főnév

causey noun
[UK: ˈkɒ.zi] [US: ˈkɒ.zi]

12

You can find it in:

HungarianEnglish