венгерский-английский словарь » ítél meaning in английский

венгерскийанглийский
ítél ige

award◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈwɔːd] [US: ə.ˈwɔːrd]

judge◼◼◼ verb
[UK: dʒʌdʒ] [US: ˈdʒədʒ]

allow◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈlaʊ] [US: ə.ˈlaʊ]

hold (held, held)◼◼◻ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

adjudge◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈdʒʌdʒ] [US: ə.ˈdʒədʒ]

ítél ige
jog

find (found, found)◼◻◻ verb
[UK: faɪnd] [US: ˈfaɪnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

ítél ige

adjudicate verb
[UK: ə.ˈdʒuː.dɪk.eɪt] [US: ə.ˈdʒuː.dɪˌket]

go by verb
[UK: ɡəʊ baɪ] [US: ˈɡoʊ baɪ]

ítél (vmnek) ige

deem◼◼◼ verb
[UK: diːm] [US: ˈdiːm]

ítél vknek a javára

give the case for somebody[UK: ɡɪv ðə keɪs fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡɪv ðə ˈkeɪs ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ítélet főnév

judgment◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

verdict◼◼◻ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

arbitration◼◻◻ noun
[UK: ˌɑː.bɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.bə.ˈtreɪʃ.n̩]

doom◼◻◻ noun
[UK: duːm] [US: ˈduːm]

opinion◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ə.ˈpɪ.njən]

adjudication noun
[UK: ə.ˌdʒuː.dɪˈk.eɪ.tʃn̩] [US: ə.ˌdʒuː.dəˈk.eɪʃ.n̩]

nisi noun
[UK: ˈnaɪ.saɪ] [US: ˈnaɪ.saɪ]

visitation noun
[UK: ˌvɪ.zɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌvɪ.zə.ˈteɪʃ.n̩]

ítélet(hírdetés) főnév

verdict noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

ítélet (bírói) főnév

decision◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: də.ˈsɪʒ.n̩]

judgement◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

ítélet (büntető) főnév

sentence◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.təns] [US: ˈsen.təns]

ítélet (döntőbírói) főnév

award◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈwɔːd] [US: ə.ˈwɔːrd]

arbitrament noun
[UK: ɑː.ˈbɪ.trə.mənt] [US: ɑːr.ˈbɪ.trə.mənt]

ítélet (esküdteké) főnév

verdict◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

ítélet (vélemény) főnév

verdict◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.dɪkt] [US: ˈvɝː.dɪkt]

conclusion◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: kən.ˈkluːʒ.n̩]

ítélet megfordítása

conversion of a proposition[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ əv ə ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: kən.ˈvɝː.ʒən əv ə ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

ítélet másolata irattár számára

docket[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

ítélet napja

day of judgement[UK: deɪ əv ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdeɪ əv ˈdʒʌdʒ.mənt]

ítélet-végrehajtó főnév
hajó slavu

topsman noun
[UK: tˈɒpsmən] [US: tˈɑːpsmən]

ítéletet hoz

adjudicate verb
[UK: ə.ˈdʒuː.dɪk.eɪt] [US: ə.ˈdʒuː.dɪˌket]

return a verdict[UK: rɪ.ˈtɜːn ə ˈvɜː.dɪkt] [US: rə.ˈtɝːn ə ˈvɝː.dɪkt]

ítéletet mond

pass judgement◼◼◼[UK: pɑːs ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈpæs ˈdʒʌdʒ.mənt]

give judgement[UK: ɡɪv ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈɡɪv ˈdʒʌdʒ.mənt]

judge verb
[UK: dʒʌdʒ] [US: ˈdʒədʒ]

pass judgment[UK: pɑːs ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈpæs ˈdʒʌdʒ.mənt]

pass sentence[UK: pɑːs ˈsen.təns] [US: ˈpæs ˈsen.təns]

ítéletet mond vk felett

pass a sentence upon somebody[UK: pɑːs ə ˈsen.təns ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpæs ə ˈsen.təns ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ítéletet végrehajt

serve an execution[UK: sɜːv ən ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˈsɝːv ˈæn ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies