Romanian-English dictionary »

republica populară chineză meaning in English

RomanianEnglish
Republica Populară Chineză proper noun
{f}

People's Republic of China(official name of China)
proper noun
[UK: ˈpiːp.l̩z rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˈtʃaɪ.nə] [US: ˈpiːp.l̩z ri.ˈpʌ.blək əv ˈtʃaɪ.nə]