Orosz-Angol szótár »

виноградарство jelentése angolul

OroszAngol
виноградарство noun
{n}

viniculture(cultivation of grapes)
noun
[UK: ˈvɪ.nɪk.ʌl.tʃə] [US: ˈvɪ.nəˌk.ʌl.tʃər]

viticulture(agricultural practice of growing grape vines)
noun
[UK: ˈvɪ.tɪk.ʌl.tʃə] [US: ˈvɪ.təˌk.ʌl.tʃər]