Latin-Német szótár »

libe jelentése németül

LatinNémet
liber noun

das Buch [des Buchs, des Buches; die Bücher]Substantiv
n

liberare

entledigen

liberare verb

befreien [befreite; hat befreit]Verb
v

erledigen [erledigte; hat erledigt]Verb
v

freilassen [ließ frei; hat freigelassen]Verb
v

freimachen [machte frei; hat freigemacht]Verb
v