Ungersk-Engelsk ordbok » zűrzavar är på engelska

UngerskaEngelska
zűrzavar főnév

confusion◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈfjuːʒ.n̩] [US: kən.ˈfjuːʒ.n̩]

embroilment◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈbrɔɪl.mənt] [US: ɪm.ˈbrɔɪl.mənt]

snafu◼◼◼ noun

chaos◼◼◻ noun
[UK: ˈkeɪɒs] [US: ˈkeɪas]

mess◼◼◻ noun
[UK: mes] [US: ˈmes]

turmoil◼◼◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

babel◼◻◻ noun
[UK: ˈbeɪb.l̩] [US: ˈbæb.l̩]

clutter◼◻◻ noun
[UK: ˈklʌ.tə(r)] [US: ˈklʌ.tər]

commotion◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

disarray◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈreɪ] [US: ˌdɪ.sə.ˈreɪ]

disorder◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈɔː.də(r)] [US: ˌdɪ.ˈsɔːr.dər]

jumble◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒʌm.bl̩] [US: ˈdʒʌm.bl̩]

melee◼◻◻ noun
[UK: ˈme.leɪ] [US: ˈmeɪ.ˌle]

muddle◼◻◻ noun
[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

pandemonium◼◻◻ noun
[UK: ˌpæn.dɪ.ˈməʊ.nɪəm] [US: ˌpæn.dəˈmo.ʊ.niəm]

panic◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.nɪk] [US: ˈpæ.nɪk]

shambles◼◻◻ noun
[UK: ˈʃæm.bl̩z] [US: ˈʃæm.bl̩z]

anarchism noun
[UK: ˈæ.nəˌk.ɪ.zəm] [US: ˈæ.nəˌk.ɪ.zəm]

anarchy noun
[UK: ˈæ.nək.i] [US: ˈæ.nərk.i]

cock-up noun
[UK: ˈkɒk ʌp] [US: ˈkɑːk ʌp]

coil noun
[UK: kɔɪl] [US: ˌkɔɪl]

derangement (upset, overthrow) noun
[UK: dɪ.ˈreɪndʒ.mənt] [US: dɪ.ˈreɪndʒ.mənt]

devil among the tailors noun
[UK: ˈdev.l̩ ə.ˈmʌŋ ðə ˈteɪ.ləz] [US: ˈdev.l̩ ə.ˈmʌŋ ðə ˈteɪ.lərz]

flap noun
[UK: flæp] [US: ˈflæp]

fuckup noun
[UK: fˈʌkʌp] [US: fˈʌkʌp]

garboil noun
[UK: ɡˈɑːbɔɪl] [US: ɡˈɑːrbɔɪl]

hassle noun
[UK: ˈhæs.l̩] [US: ˈhæs.l̩]

helter-skelter noun
[UK: ˈhel.tə(r) ˈskel.tə(r)] [US: ˈhel.tər ˈskel.tər]

hubbub noun
[UK: ˈhʌ.bʌb] [US: ˈhʌ.bəb]

huddle noun
[UK: ˈhʌd.l̩] [US: ˈhʌd.l̩]

hugger-mugger noun
[UK: ˈhə.ɡə(r) ˈmʌ.ɡə(r)] [US: ˈhə.ɡər ˈmʌ.ɡər]

hurly-burly noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

larry noun
[UK: ˈlæ.ri] [US: ˈle.ri]

lurry noun
[UK: ˈlʌ.rɪ] [US: ˈlʌ.rɪ]

maze noun
[UK: meɪz] [US: ˈmeɪz]

mellay noun
[UK: mˈeleɪ] [US: mˈeleɪ]

mess-up noun
[UK: mes ʌp] [US: ˈmes ʌp]

mix noun
[UK: mɪks] [US: ˈmɪks]

mix-up noun
[UK: mɪks ʌp] [US: ˈmɪks ʌp]

mull noun
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies