Hungarian-English dictionary »

előadás meaning in English

HungarianEnglish
előadás főnév

performance [performances]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

show [shows]◼◼◼ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

lecture◼◼◼ noun
[UK: ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈlek.tʃər]

presentation [presentations]◼◼◼ noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

talk [talks]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

play [plays]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

course (lecture) [courses]◼◼◻ noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

class [classes]◼◼◻ noun
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]

house [houses]◼◼◻ noun
[UK: ˈhaʊs] [US: ˈhaʊs]

number [numbers]◼◼◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

cast [casts]◼◼◻ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

lecturing◼◼◻ noun

discourse [discourses]◼◼◻ noun
[UK: ˈdɪs.kɔːs] [US: ˈdɪs.kɔːrs]

presenting◼◼◻ noun
[UK: prɪ.ˈzent.ɪŋ] [US: prə.ˈzent.ɪŋ]

rendition [renditions]◼◼◻ noun
[UK: ren.ˈdɪʃ.n̩] [US: ren.ˈdɪʃ.n̩]

recitation [recitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.sə.ˈteɪʃ.n̩]

rendering [renderings]◼◻◻ noun
[UK: ˈren.dər.ɪŋ] [US: ˈren.dər.ɪŋ]

presentment [presentments] noun
[UK: pri.ˈzent.mənt] [US: pri.ˈzent.mənt]

handing over noun

inauguratory noun
[UK: ɪnˈɔːɡjʊrˌeɪtəri] [US: ɪnˈɔːɡjʊreɪtˌoːri]

prelection noun
[UK: priː.ˈlek.ʃən] [US: priː.ˈlek.ʃən]

előadás (zenedarabé) főnév

execution [executions]◼◻◻ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

előadás kezdete

curtain-time[UK: ˈkɜːt.n̩ ˈtaɪm] [US: ˈkɝː.tn̩ ˈtaɪm]

előadás-sorozat főnév

series of lectures◼◼◼ noun

előadás zenekari kíséret nélkül

cold performance[UK: kəʊld pə.ˈfɔː.məns] [US: koʊld pər.ˈfɔːr.məns]

előadási jog

stage right[UK: steɪdʒ raɪt] [US: ˈsteɪdʒ ˈraɪt]

stage-right[UK: steɪdʒ raɪt] [US: ˈsteɪdʒ ˈraɪt]

előadásmód főnév

delivery [deliveries]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: də.ˈlɪ.və.ri]

diction◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˈdɪk.ʃn̩]

expression [expressions]◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩]

execution [executions]◼◼◻ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

elocution◼◻◻ noun
[UK: ˌe.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌe.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

expressing◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈspres.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres.ɪŋ]

reading [readings]◼◻◻ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

rendering [renderings]◼◻◻ noun
[UK: ˈren.dər.ɪŋ] [US: ˈren.dər.ɪŋ]

előadásokat látogat

attend the classes[UK: ə.ˈtend ðə ˈklɑː.sɪz] [US: ə.ˈtend ðə ˈklæ.səz]

attend the lectures[UK: ə.ˈtend ðə ˈlek.tʃəz] [US: ə.ˈtend ðə ˈlek.tʃərz]

előadásra jár

attend a lecture[UK: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃə(r)] [US: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃər]

előadásra kerül

take place◼◼◼[UK: teɪk ˈpleɪs] [US: ˈteɪk ˈpleɪs]

előadásra nem került melléknév

unacted adjective
[UK: ˈʌn.ˈæk.tɪd] [US: ˈʌn.ˈæk.tɪd]

12