Hungarian-English dictionary » rendez meaning in English

HungarianEnglish
rendez ige

arrange◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

order◼◼◼ verb
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

settle◼◼◼ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

sort◼◼◼ verb
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

hold (held, held)◼◼◻ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

organise◼◼◻ verb

place◼◼◻ verb
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

adjust◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

calendar◼◻◻ verb
[UK: ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ˈkæ.lən.dər]

cash in◼◻◻ verb
[UK: kæʃ ɪn] [US: ˈkæʃ ɪn]

compose◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈpəʊz] [US: kəmˈpoʊz]

compound◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

make up◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

marshal◼◻◻ verb
[UK: ˈmɑːʃ.l̩] [US: ˈmɑːr.ʃl̩]

organize◼◻◻ verb
[UK: ˈɔː.ɡə.naɪz] [US: ˈɔːr.ɡə.ˌnaɪz]

range◼◻◻ verb
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

sort of◼◻◻ verb
[UK: sɔːt əv] [US: ˈsɔːrt əv]

square◼◻◻ verb
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

acquit verb
[UK: ə.ˈkwɪt] [US: ə.ˈkwɪt]

cast in verb

docket verb
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

get up verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

regularize verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪz] [US: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪz]

town-plan verb
[UK: taʊn plæn] [US: ˈtaʊn ˈplæn]

rendez (film) ige

direct◼◼◼ verb
[UK: daɪˈrekt] [US: dɪˈrekt]

rendez (számlát, tartozást) ige

arrange◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

rendez vk érdekében főnév

whip-round noun
[UK: wɪp ˈraʊnd] [US: ˈwɪp ˈraʊnd]

rendezés főnév

settlement◼◼◼ noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

settling◼◼◻ noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

arrangement◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

directing◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrekt.ɪŋ] [US: də.ˈrekt.ɪŋ]

direction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

production◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: prə.ˈdək.ʃn̩]

acquittance noun
[UK: ə.ˈkwɪt.əns] [US: ə.ˈkwɪt.əns]

docketing noun
[UK: ˈdɒk.ɪt.ɪŋ] [US: ˈdɒk.ɪt.ɪŋ]

getting up noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈɡet.ɪŋ ʌp]

marshalling noun
[UK: ˈmɑː.ʃəl.ɪŋ] [US: ˈmɑːr.ʃəl.ɪŋ]

seriation noun
[UK: sˈiərɪˈeɪʃən] [US: sˈiərɪˈeɪʃən]

stage direction noun
[UK: steɪdʒ dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈsteɪdʒ də.ˈrek.ʃn̩]

rendezés (színdarabé) főnév

mise-en-scène noun
[UK: mɪsˈiːˈenˌessˌiːsˌiːhˈatʃˌekˌenˈiː] [US: mɪsˈiːˈenˌessˌiːsˌiːhˈætʃˌekˌenˈiː]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies