Hungarian-English dictionary » nyél meaning in English

HungarianEnglish
nyél főnév

handle◼◼◼ noun
[UK: ˈhæn.dl̩] [US: ˈhæn.dl̩]

grip◼◼◻ noun
[UK: ɡrɪp] [US: ˈɡrɪp]

shaft◼◼◻ noun
[UK: ʃɑːft] [US: ˈʃæft]

stem◼◼◻ noun
[UK: stem] [US: ˈstem]

haft◼◻◻ noun
[UK: hɑːft] [US: ˈhæft]

hilt◼◻◻ noun
[UK: hɪlt] [US: ˈhɪlt]

stick◼◻◻ noun
[UK: stɪk] [US: ˈstɪk]

barrel noun
[UK: ˈbæ.rəl] [US: ˈbæ.rəl]

mounting noun
[UK: ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˈmaʊnt.ɪŋ]

pile noun
[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

pole noun
[UK: pəʊl] [US: poʊl]

shank noun
[UK: ʃæŋk] [US: ˈʃæŋk]

staff noun
[UK: stɑːf] [US: ˈstæf]

stave noun
[UK: steɪv] [US: ˈsteɪv]

steele noun
[UK: ˈstiːl] [US: ˈstiːl]

stock noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

tiller noun
[UK: ˈtɪ.lə(r)] [US: ˈtɪ.lər]

nyél (pedunculus) főnév

peduncle noun
[UK: pɪ.ˈdʌŋkl] [US: pɪ.ˈdʌŋkəl]

nyél (szerszámé) főnév

helve noun
[UK: helv] [US: helv]

nyél pereme

shoulder[UK: ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r)]

nyélbe beilleszt főnév

haft noun
[UK: hɑːft] [US: ˈhæft]

nyélbe üt (vmit) (átv) ige

put something across verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈkrɒs]

nyélbeillesztés főnév

coupling noun
[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

nyélbeüt ige

strike verb
[UK: straɪk] [US: ˈstraɪk]

nyélbeütő (átv) főnév

arranger noun
[UK: ə.ˈreɪn.dʒə(r)] [US: ə.ˈreɪn.dʒər]

nyélcsap főnév

tang noun
[UK: tæŋ] [US: ˈtæŋ]

nyélgyűrű főnév

helve-ring noun
[UK: helv rɪŋ] [US: helv ˈrɪŋ]

nyéllel ellát főnév

haft noun
[UK: hɑːft] [US: ˈhæft]

nyéllel ellát (szerszámot)

helve (to fit a helve to (a tool))[UK: helv] [US: helv]

nyéllel ellátott

helved[UK: hˈelvd] [US: hˈelvd]

nyéllel ellátott (petiolaris) melléknév

petiolate adjective
[UK: pˈetɪˌɒleɪt] [US: pˈeɾɪˌɑːleɪt]

petiolated adjective
[UK: pˈetɪˌɒleɪtɪd] [US: pˈeɾɪˌɑːleɪɾᵻd]

nyéllel készült melléknév

shanked adjective
[UK: ʃæŋkt ] [US: ʃæŋkt ]

nyéltoldat főnév

lengthening-rod noun
[UK: ˈleŋ.θən.ɪŋ rɒd] [US: ˈleŋ.θən.ɪŋ ˈrɑːd]

agglegényélet főnév

bachelorism noun
[UK: ˈbæʧələrɪz(ə)m ] [US: ˈbæʧələrɪz(ə)m ]

bachelorship noun
[UK: ˈbæ.tʃə.lə.ʃip] [US: ˈbæ.tʃə.lə.ʃip]

agglegényéletet él

keep bachelor's hall[UK: kiːp ˈbæ.tʃə.ləz hɔːl] [US: ˈkiːp ˈbæ.tʃə.lərz ˈhɒl]

alabárdnyél főnév

stave noun
[UK: steɪv] [US: ˈsteɪv]

baltanyél főnév

axe-helve noun
[UK: æks helv] [US: ˈæks helv]

bicskanyél fém vége

bolster[UK: ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈboʊl.stə(r)]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies