English-Hungarian dictionary »

strike an attitude becoming to the occasion meaning in Hungarian

EnglishHungarian
strike an attitude becoming to the occasion [UK: straɪk ən ˈæ.tɪ.tjuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ tuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩]
[US: ˈstraɪk ˈæn ˈæ.tə.ˌtuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ ˈtuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩]

alkalomhoz illő magatartást tanúsít

alkalomhoz méltó magatartást tanúsít