English-Hungarian dictionary »

posture meaning in Hungarian

EnglishHungarian
posture [postured, postured, posturing, postures] verb
[UK: ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: ˈpɑːs.tʃər]

pózol◼◻◻ ige

beállít ige

elhelyezkedik (modell) ige

posture [postures] noun
[UK: ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: ˈpɑːs.tʃər]

testtartás◼◼◼ főnév

póz◼◼◻ főnév

testhelyzet◼◻◻ főnév

magatartás◼◻◻ főnév

állapot◼◻◻ főnév

elhelyezkedés főnév

posture [UK: ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: ˈpɑːs.tʃər]

pózt vesz fel

posturer noun
[UK: ˈpɒs.tʃə.rə]
[US: ˈpɒs.tʃə.rə]

hatásvadászó főnév

színészkedő ember főnév

be in a standing posture [UK: bi ɪn ə ˈstænd.ɪŋ ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: bi ɪn ə ˈstænd.ɪŋ ˈpɑːs.tʃər]

álló helyzetben van

bowed posture [UK: baʊd ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: ˈbaʊd ˈpɑːs.tʃər]

meghajolt testtartás

composture noun
[UK: kˈɒmpəstjˌʊə]
[US: kˈɑːmpoʊstʃɚ]

keveréktrágya főnév

imposture [impostures] noun
[UK: ɪm.ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: ɪm.ˈpɒs.tʃər]

csalás◼◼◼ főnév

szédelgés főnév

sitting posture [UK: ˈsɪt.ɪŋ ˈpɒs.tʃə(r)]
[US: ˈsɪt.ɪŋ ˈpɑːs.tʃər]

ülő helyzet

ülő testtartás

You can find it in:

EnglishHungarian