Hungarian-English dictionary »

kezd meaning in English

HungarianEnglish
kezd ige

start [started, started, starting, starts]◼◼◼ verb
[UK: stɑːt] [US: ˈstɑːrt]

begin [began, begun, beginning, begins]◼◼◼ irregular verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn bɪ.ˈɡæn bɪ.ˈɡʌn] [US: bɪ.ˈɡɪn bɪ.ˈɡæn bɪ.ˈɡʌn]

began◼◼◻ verb
[UK: bɪ.ˈɡæn] [US: bɪ.ˈɡæn]

open [opened, opened, opening, opens]◼◼◻ verb
[UK: ˈəʊ.pən] [US: ˈoʊ.pən]

lead [led, led, leading, leads]◼◼◻ irregular verb
[UK: liːd] [US: ˈled]

commence [commenced, commenced, commencing, commences]◼◼◻ verb
[UK: kə.ˈmens] [US: kə.ˈmens]

initiate [initiated, initiated, initiating, initiates]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈnɪ.ʃɪeɪt] [US: ˌɪ.ˈnɪ.ʃi.ˌet]

set in◼◻◻ verb
[UK: set ɪn] [US: ˈset ɪn]

set out◼◻◻ verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

throw off verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

kezd (vmbe) ige

strike up◼◼◼ verb
[UK: straɪk ʌp] [US: ˈstraɪk ʌp]

kezd (vmit) ige

start something◼◼◼ verb
[UK: stɑːt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstɑːrt ˈsʌm.θɪŋ]

start with something◼◼◼ verb
[UK: stɑːt wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈstɑːrt wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

lead off◼◼◻ verb
[UK: liːd ɒf] [US: ˈled ˈɒf]

begin something verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈsʌm.θɪŋ]

set about something verb
[UK: set ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈset ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

kezd (vmit) hinni ige

come to believe something verb
[UK: kʌm tuː bɪ.ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ˈtuː bə.ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ]

kezd (vmvel) ige

kicks off (with)◼◼◼ verb

kezd derengeni előtte a dolog

begin to see light[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː ˈsiː laɪt] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈsiː ˈlaɪt]

kezd elfogyni

be coming to an end[UK: bi ˈkʌm.ɪŋ tuː ən end] [US: bi ˈkʌm.ɪŋ ˈtuː ˈæn ˈend]

kezd esni

it's starting to rain◼◼◼[UK: ɪts ˈstɑːt.ɪŋ tuː reɪn] [US: ɪts ˈstɑːrt.ɪŋ ˈtuː ˈreɪn]

kezd felkapaszkodni (átv)

he is getting up[UK: hiː ɪz ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈhiː ˈɪz ˈɡet.ɪŋ ʌp]

kezd (vmi)hez ige

engage in something verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: en.ˈɡeɪdʒ ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

kezd jóra fordulni

begin to look up[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː lʊk ʌp] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈlʊk ʌp]

kezd kifizetődő lenni

get off the ground[UK: ˈɡet ɒf ðə ɡraʊnd] [US: ˈɡet ˈɒf ðə ˈɡraʊnd]

kezd kivilágosodni

dawn[UK: dɔːn] [US: ˈdɒn]

kezd korszerűtlen lenni

it is beginning to date[UK: ɪt ɪz bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ tuː deɪt] [US: ˈɪt ˈɪz bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ ˈtuː ˈdeɪt]

kezd (vm)lyen belátásra jutni ige

come to believe something verb
[UK: kʌm tuː bɪ.ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ˈtuː bə.ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ]

kezd már derengeni (előttem)

it begins to dawn on me[UK: ɪt bɪ.ˈɡɪnz tuː dɔːn ɒn miː] [US: ˈɪt bɪ.ˈɡɪnz ˈtuː ˈdɒn ɑːn ˈmiː]

Kezd már el!

Get your ass into gear!

kezd önbizalmat nyerni

begin to feel to one's feet[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː fiːl tuː wʌnz fiːt] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈfiːl ˈtuː wʌnz ˈfiːt]

begins to feel his feet[UK: bɪ.ˈɡɪnz tuː fiːl hɪz fiːt] [US: bɪ.ˈɡɪnz ˈtuː ˈfiːl ˈhɪz ˈfiːt]

kezd rendbe jönni

begin to look up[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː lʊk ʌp] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈlʊk ʌp]

kezd sötétedni

begin to grow dark[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː ɡrəʊ dɑːk] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈɡroʊ ˈdɑːrk]

kezd virágozni

begin to blossom[UK: bɪ.ˈɡɪn tuː ˈblɒ.səm] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈblɑː.səm]

Kezdd el!

Go ahead![UK: ɡəʊ ə.ˈhed] [US: ˈɡoʊ ə.ˈhed]

kezdem azt hinni, hogy …

I have come to believe that[UK: ˈaɪ həv kʌm tuː bɪ.ˈliːv ðæt] [US: ˈaɪ həv ˈkəm ˈtuː bə.ˈliːv ˈðæt]

I've grown to think that[UK: aɪv ɡrəʊn tuː ˈθɪŋk ðæt] [US: aɪv ˈɡroʊn ˈtuː ˈθɪŋk ˈðæt]

kezdem már érteni

it begins to dawn on me[UK: ɪt bɪ.ˈɡɪnz tuː dɔːn ɒn miː] [US: ˈɪt bɪ.ˈɡɪnz ˈtuː ˈdɒn ɑːn ˈmiː]

kezdem már világos lenni (a dolog)

it begins to dawn on me[UK: ɪt bɪ.ˈɡɪnz tuː dɔːn ɒn miː] [US: ˈɪt bɪ.ˈɡɪnz ˈtuː ˈdɒn ɑːn ˈmiː]

12

You can find it in:

HungarianEnglish