Hungarian-English dictionary » kötés meaning in English

HungarianEnglish
kötés főnév

bandage◼◼◼ noun
[UK: ˈbæn.dɪdʒ] [US: ˈbæn.dɪdʒ]

knitwork◼◼◼ noun
[UK: ˈnɪ.twɜːk] [US: ˈnɪ.twɜːk]

bond◼◼◻ noun
[UK: bɒnd] [US: ˈbɑːnd]

knitting (process of producing knitted material)◼◼◻ noun
[UK: ˈnɪt.ɪŋ] [US: ˈnɪt.ɪŋ]

bonding◼◻◻ noun
[UK: ˈbɒnd.ɪŋ] [US: ˈbɑːnd.ɪŋ]

joint◼◻◻ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

coupling noun
[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

dolly noun
[UK: ˈdɒ.li] [US: ˈdɑː.li]

ligature noun
[UK: ˈlɪ.ɡə.tʃə(r)] [US: ˈlɪ.ɡə.tʃər]

loop noun
[UK: luːp] [US: ˈluːp]

narrow-meshed noun
[UK: ˈnæ.rəʊ meʃt] [US: ˈnero.ʊ ˈmeʃt]

needling noun
[UK: ˈniːd.l̩.ɪŋ] [US: ˈniːd.l̩.ɪŋ]

swathe (wrapping) noun
[UK: sweɪð] [US: ˈswɑːð]

swathing noun
[UK: ˈsweɪ.ðɪŋ] [US: ˈsweɪ.ðɪŋ]

tie noun
[UK: taɪ] [US: ˈtaɪ]

truss noun
[UK: trʌs] [US: ˈtrəs]

kötés (cementé) (átv) főnév

setting noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

kötés (könyvgerincen) főnév

binding (spine of a book)◼◼◼ noun
[UK: ˈbaɪnd.ɪŋ] [US: ˈbaɪnd.ɪŋ]

kötés (könyvé) főnév

case◼◼◼ noun
[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

kötés alkalmazása

application of a dressing[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ əv ə ˈdres.ɪŋ] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ əv ə ˈdres.ɪŋ]

kötésben

seam-stitch[UK: siːm stɪtʃ] [US: ˈsiːm ˈstɪtʃ]

kötésben épített fal

bonded wall[UK: ˈbɒn.dɪd wɔːl] [US: ˈbɑːn.dəd ˈwɒl]

kötéses melléknév

lock-jointed adjective
[UK: lɒk ˈdʒɔɪn.tɪd] [US: ˈlɑːk ˌdʒɔɪn.təd]

kötésgyorsító főnév

accelerator◼◼◼ noun
[UK: ək.ˈse.lə.reɪ.tə(r)] [US: æk.ˈse.lə.ˌre.tər]

kötési energia főnév

binding energy noun

kötési erő

binding force[UK: ˈbaɪnd.ɪŋ fɔːs] [US: ˈbaɪnd.ɪŋ ˈfɔːrs]

kötésidő főnév

curing noun
[UK: ˈkjʊər.ɪŋ] [US: ˈkjʊr.ɪŋ]

kötésigazolás főnév

bought and sold note noun
[UK: ˈbɔːt ənd səʊld nəʊt] [US: ˈbɔːt ænd soʊld noʊt]

kötésjegyzék főnév

bought and sold note noun
[UK: ˈbɔːt ənd səʊld nəʊt] [US: ˈbɔːt ænd soʊld noʊt]

kötésmargó főnév

gutter◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌ.tə(r)] [US: ˈɡʌ.tər]

kötésmunka főnév

knitwork noun
[UK: ˈnɪ.twɜːk] [US: ˈnɪ.twɜːk]

kötésrend főnév

bond order noun
[UK: bɒnd ˈɔː.də(r)] [US: ˈbɑːnd ˈɔːr.dər]

kötéssel kijavít

knit up[UK: nɪt ʌp] [US: ˈnɪt ʌp]

kötésszerű díszítés

reeds[UK: riːdz] [US: ˈriːdz]

kötésszög főnév

bond angle noun
[UK: bɒnd ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈbɑːnd ˈæŋ.ɡl̩]

kötést felfejt

rip up knitting[UK: rɪp ʌp ˈnɪt.ɪŋ] [US: ˈrɪp ʌp ˈnɪt.ɪŋ]

kötést levesz ige

unbind (unbound, unbound) verb
[UK: ˌʌn.ˈbaɪnd ˌʌn.ˈbaʊnd ˌʌn.ˈbaʊnd] [US: ˌʌn.ˈbaɪnd ən.ˈbaʊnd ən.ˈbaʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

unblindfold verb
[UK: ˌʌnˈblaɪndfəʊld ] [US: ʌnˈblaɪndˌfoʊld ]

unswathe verb
[UK: ˈʌn.ˈsweɪð] [US: ən.ˈsweɪð]

kötést levesz (sebről, testrészről) ige

unbandage verb
[UK: ˌʌnˈbændɪʤ ] [US: ʌnˈbændɪʤ ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies