Hungarian-English dictionary »

jele (vmnek) meaning in English

HungarianEnglish
jele (vmnek)

betoken [betokened, betokened, betokening, betokens]◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈtəʊkən] [US: bɪˈto.ʊkən]

betoken something[UK: bɪ.ˈtəʊkən ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪˈto.ʊkən ˈsʌm.θɪŋ]

semmi jele (vmnek)

be no sign of something[UK: bi nəʊ saɪn əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈnoʊ ˈsaɪn əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish