Hungarian-English dictionary » jdn meaning in English

Similar results:
Hungarian: jan, jen, jin, jón, jön
HungarianEnglish
az akkumulátorom már majdnem lemerült

my battery's about to run out[UK: maɪ] [US: ˈmaɪ]

ez majdnem talált

it was a near miss[UK: ɪt wɒz ə nɪə(r) mɪs] [US: ˈɪt wəz ə ˈnɪr ˈmɪs]

láttukra majdnem elfogott a sírás

I could have wept to see them[UK: ˈaɪ kʊd həv wept tuː ˈsiː ðem] [US: ˈaɪ ˈkʊd həv ˈwept ˈtuː ˈsiː ˈðem]

majdnem határozószó

almost◼◼◼ adverb
[UK: ˈɔːl.məʊst] [US: ˈɔːlmoʊst]

nearly◼◼◼ adverb
[UK: ˈnɪə.li] [US: ˈnɪr.li]

about◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈbaʊt] [US: ə.ˈbaʊt]

near◼◼◻ adverb
[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

fairly◼◻◻ adverb
[UK: ˈfeə.li] [US: ˈfer.li]

just◼◻◻ adverb
[UK: dʒəst] [US: dʒəst]

much◼◻◻ adverb
[UK: ˈmʌtʃ] [US: ˈmʌtʃ]

nigh◼◻◻ adverb
[UK: naɪ] [US: ˈnaɪ]

all but adverb
[UK: ɔːl bʌt] [US: ɔːl ˈbət]

all except adverb
[UK: ɔːl ɪk.ˈsept] [US: ɔːl ɪk.ˈsept]

as good as adverb
[UK: əz ɡʊd əz] [US: ˈæz ˈɡʊd ˈæz]

little short of it adverb
[UK: ˈlɪt.l̩ ʃɔːt əv ɪt] [US: ˈlɪt.l̩ ˈʃɔːrt əv ˈɪt]

narrowly adverb
[UK: ˈnæ.rəʊ.li] [US: ˈnæro.ʊ.li]

not far short of it adverb
[UK: nɒt ˈfɑː(r) ʃɔːt əv ɪt] [US: ˈnɑːt ˈfɑːr ˈʃɔːrt əv ˈɪt]

pretty near adverb
[UK: ˈprɪ.ti nɪə(r)] [US: ˈprɪ.ti ˈnɪr]

very nearly adverb
[UK: ˈver.i ˈnɪə.li] [US: ˈver.i ˈnɪr.li]

well-nigh adverb
[UK: wel naɪ] [US: ˈwel ˈnaɪ]

wellnigh adverb
[UK: ˈwel.naɪ] [US: ˈwel.naɪ]

within an inch adverb
[UK: wɪð.ˈɪn ən ɪntʃ] [US: wɪð.ˈɪn ˈæn ˈɪntʃ]

majdnem határozószó
ritk

pene adverb
[UK: pˈiːn] [US: pˈiːn]

majdnem határozószó
táj

wellnear adverb
[UK: wˈelniə] [US: wˈelnɪr]

majdnem állandó

sub-permanent[UK: sʌb ˈpɜː.mə.nənt] [US: ˈsəb ˈpɝː.mə.nənt]

majdnem átlátszó melléknév

subpellucid adjective
[UK: sˈʌbpɪlˌuːsɪd] [US: sˈʌbpɪlˌuːsɪd]

majdnem az egész

almost all[UK: ˈɔːl.məʊst ɔːl] [US: ˈɔːlmoʊst ɔːl]

majdnem az egyenlítő alatti

sub-equatorial[UK: sʌb ˌe.kwə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˈsəb ˌi.kwə.ˈtɔː.riəl]

majdnem belehalt

he all but dies[UK: hiː ɔːl bʌt daɪz] [US: ˈhiː ɔːl ˈbət ˈdaɪz]

majdnem derékszögű melléknév

squarish adjective
[UK: ˈskweə.rɪʃ] [US: ˈskweə.rɪʃ]

majdnem egyenlítői

sub-equatorial[UK: sʌb ˌe.kwə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˈsəb ˌi.kwə.ˈtɔː.riəl]

majdnem egyidejű melléknév

penecontemporaneous adjective
[UK: pˌenɪkˌɒntɪmpɔːrˈeɪniəs] [US: pˌenɪkˌɑːntɪmpoːrˈeɪniəs]

majdnem elér (vmit) ige

be little short of something verb
[UK: bi ˈlɪt.l̩ ʃɔːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈlɪt.l̩ ˈʃɔːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

majdnem elkészült

as good as done[UK: əz ɡʊd əz dʌn] [US: ˈæz ˈɡʊd ˈæz ˈdən]

majdnem halálos baleset éri

be near being killed[UK: bi nɪə(r) ˈbiːɪŋ kɪld] [US: bi ˈnɪr ˈbiːɪŋ ˈkɪld]

majdnem halálra rémültek

near frightened out of their wits[UK: nɪə(r) ˈfraɪt.n̩d ˈaʊt əv ðeə(r) wɪts] [US: ˈnɪr ˈfraɪt.n̩d ˈaʊt əv ˈðer ˈwɪts]

majdnem hatvan éves

near sixty years of age[UK: nɪə(r) ˈsɪk.sti ˈjiəz əv eɪdʒ] [US: ˈnɪr ˈsɪk.sti ˈjɪr̩z əv ˈeɪdʒ]

majdnem kerek melléknév

subspherical adjective
[UK: sʌbsfˈerɪkəl] [US: sʌbsfˈerɪkəl]

majdnem kész

almost done

as good as done[UK: əz ɡʊd əz dʌn] [US: ˈæz ˈɡʊd ˈæz ˈdən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies