Hungarian-English dictionary » hely meaning in English

HungarianEnglish
hely főnév

location◼◼◼ noun
[UK: ləʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: loʊˈk.eɪʃ.n̩]

place◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

point◼◼◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

room◼◼◻ noun
[UK: ruːm] [US: ˈruːm]

seat◼◼◻ noun
[UK: siːt] [US: ˈsiːt]

site◼◼◻ noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

space◼◼◻ noun
[UK: speɪs] [US: ˈspeɪs]

spot◼◼◻ noun
[UK: spɒt] [US: ˈspɑːt]

stand◼◼◻ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

station◼◼◻ noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈsteɪʃ.n̩]

berth◼◻◻ noun
[UK: bɜːθ] [US: ˈbɝːθ]

corner◼◻◻ noun
[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

dump◼◻◻ noun
[UK: dʌmp] [US: ˈdəmp]

locality◼◻◻ noun
[UK: ləʊˈk.æ.lɪ.ti] [US: loʊˈk.æ.lɪ.ti]

pl (place)◼◻◻ noun
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

stead◼◻◻ noun
[UK: sted] [US: ˈsted]

locus, loci noun
[UK: ˈləʊkəs ˈləʊ.saɪ] [US: ˈloʊkəs ˈloʊ.saɪ]

outway noun
[UK: aʊtwˈeɪ] [US: aʊtwˈeɪ]

shebang noun
[UK: ʃɪ.ˈbæŋ] [US: ʃɪ.ˈbæŋ]

stance noun
[UK: stæns] [US: ˈstæns]

hely (átv) főnév

chair◼◼◼ noun
[UK: tʃeə(r)] [US: ˈtʃer]

hely (e vmnek) főnév

locus◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊkəs] [US: ˈloʊkəs]

hely (helyettes) főnév melléknév

subst (substitute) noun adjective
[UK: ˈsʌb.stɪ.tjuːt] [US: ˈsʌb.stə.ˌtuːt]

hely a házban főnév

houseroom noun
[UK: ˈhaʊs.ruːm] [US: ˈhaʊs.ruːm]

hely lemondása főnév

cancellation noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

hely-jeladó főnév

marker noun
[UK: ˈmɑːkə(r)] [US: ˈmɑːrkər]

helyazonosító látjel

ground-marker[UK: ɡraʊnd ˈmɑːkə(r)] [US: ˈɡraʊnd ˈmɑːrkər]

helybeli főnév

local◼◼◼ noun
[UK: ˈləʊk.l̩] [US: ˈloʊk.l̩]

home noun
[UK: həʊm] [US: hoʊm]

home-born noun
[UK: həʊm bɔːn] [US: hoʊm ˈbɔːrn]

helybeli (személy) főnév

resident (person)◼◼◼ noun
[UK: ˈre.zɪ.dənt] [US: ˈre.zə.dənt]

helybeli csapat

home side[UK: həʊm saɪd] [US: hoʊm ˈsaɪd]

helybeli lakos főnév

resident noun
[UK: ˈre.zɪ.dənt] [US: ˈre.zə.dənt]

residenter noun
[UK: ˈrɛzɪdəntə ] [US: ˈrɛzɪdəntər ]

helybeli lakosság főnév

resident population noun
[UK: ˈre.zɪ.dənt ˌpɒ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈre.zə.dənt ˌpɑː.pjə.ˈleɪʃ.n̩]

helyben

locally◼◼◼[UK: ˈləʊk.l̩.i] [US: ˈloʊk.l̩.i]

on the spot◼◻◻[UK: ɒn ðə spɒt] [US: ɑːn ðə ˈspɑːt]

onsite◼◻◻[UK: ˈɒn.ˈsaɪt] [US: ˈɑːn.ˈsaɪt]

helyben fogyasztandó ital

drink to be consumed in the premises[UK: drɪŋk tuː bi kən.ˈsjuːmd ɪn ðə ˈpre.mɪ.sɪz] [US: ˈdrɪŋk ˈtuː bi kən.ˈsuːmd ɪn ðə ˈpre.mə.səz]

helyben jár

mark time[UK: mɑːk ˈtaɪm] [US: ˈmɑːrk ˈtaɪm]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies