Hungarian-English dictionary » figyel meaning in English

HungarianEnglish
figyel ige

listen◼◼◼ verb
[UK: ˈlɪs.n̩] [US: ˈlɪs.n̩]

watch (to observe)◼◼◼ verb
[UK: wɒtʃ] [US: ˈwɑːtʃ]

monitor◼◼◻ verb
[UK: ˈmɒ.nɪ.tə(r)] [US: ˈmɑː.nə.tər]

observe◼◼◻ verb
[UK: əb.ˈzɜːv] [US: əb.ˈzɝːv]

attend◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

heed◼◻◻ verb
[UK: hiːd] [US: ˈhiːd]

listen to◼◻◻ verb
[UK: ˈlɪs.n̩ tuː] [US: ˈlɪs.n̩ ˈtuː]

mark◼◻◻ verb
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

pay attention◼◻◻ verb
[UK: peɪ ə.ˈten.ʃn̩] [US: ˈpeɪ ə.ˈten.ʃn̩]

pay attention to◼◻◻ verb
[UK: peɪ ə.ˈten.ʃn̩ tuː] [US: ˈpeɪ ə.ˈten.ʃn̩ ˈtuː]

regard◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

screw◼◻◻ verb
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

advert verb
[UK: ˈæd.vɜːt] [US: ˈæd.vərt]

attend to verb
[UK: ə.ˈtend tuː] [US: ə.ˈtend ˈtuː]

be all there verb
[UK: bi ɔːl ðeə(r)] [US: bi ɔːl ˈðer]

be on the qui vive verb
[UK: bi ɒn ðə ˈkwiː ˈviːv] [US: bi ɑːn ðə ˈkwiː ˈviːv]

hark verb
[UK: hɑːk] [US: ˈhɑːrk]

harken verb
[UK: ˈhɑːkən] [US: ˈhɑːrkən]

hold one's ear to the ground verb
[UK: həʊld wʌnz ɪə(r) tuː ðə ɡraʊnd] [US: hoʊld wʌnz ˈɪr ˈtuː ðə ˈɡraʊnd]

ride herd verb
[UK: raɪd hɜːd] [US: ˈraɪd ˈhɝːd]

figyel (vmre)

mind◼◼◼ verb
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

hearken◼◼◻ verb
[UK: ˈhɑːkən] [US: ˈhɑːrkən]

attend to something[UK: ə.ˈtend tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈtend ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

hark to something[UK: hɑːk tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɑːrk ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

hearken unto something[UK: ˈhɑːkən ˈʌn.tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɑːrkən ˈʌn.tuː ˈsʌm.θɪŋ]

lIsten to something[UK: ˈlɪs.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlɪs.n̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

take note of something[UK: teɪk nəʊt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk noʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

figyel a beszélgetésre

follow a conversation[UK: ˈfɒ.ləʊ ə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈfɑːlo.ʊ ə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

figyel vk szavára

pay heed to somebody's words[UK: peɪ hiːd tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɜːdz] [US: ˈpeɪ ˈhiːd ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɝːdz]

figyel vkre

attend to somebody[UK: ə.ˈtend tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈtend ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Figyeld meg, amit mondok!

Mark my words![UK: mɑːk maɪ ˈwɜːdz] [US: ˈmɑːrk ˈmaɪ ˈwɝːdz]

figyelem főnév

application◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

consideration◼◼◼ noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

interest◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.trəst] [US: ˈɪn.trəst]

note◼◼◼ noun
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

regard◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

respect◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

notice◼◼◻ noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

attendance◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈten.dəns] [US: ə.ˈten.dəns]

attentiveness◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈten.tɪv.nəs] [US: ə.ˈten.tɪv.nəs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies