Hungarian-English dictionary » elbeszélés meaning in English

HungarianEnglish
elbeszélés főnév

narrative◼◼◼ noun
[UK: ˈnæ.rə.tɪv] [US: ˈne.rə.tɪv]

story◼◼◼ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

account◼◼◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

recital◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈsaɪt.l̩] [US: rə.ˈsaɪt.l̩]

recounting◼◼◻ noun

short-story◼◼◻ noun
[UK: ʃɔːt ˈstɔː.ri] [US: ˈʃɔːrt ˈstɔː.ri]

tale◼◼◻ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

narration◼◻◻ noun
[UK: nə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ne.ˈreɪʃ.n̩]

novel◼◻◻ noun
[UK: ˈnɒv.l̩] [US: ˈnɑːv.l̩]

relation◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩]

telling◼◻◻ noun
[UK: ˈtel.ɪŋ] [US: ˈtel.ɪŋ]

enarration noun
[UK: enərˈeɪʃən] [US: enərˈeɪʃən]

long short story noun
[UK: ˈlɒŋ ʃɔːt ˈstɔː.ri] [US: ˈlɔːŋ ˈʃɔːrt ˈstɔː.ri]

novelette noun
[UK: ˌnɒ.vəl.ˈet] [US: ˌnɒ.vəl.ˈet]

recountal noun
[UK: rɪkˈaʊntəl] [US: rɪkˈaʊntəl]

recountment noun
[UK: ˌriːˈkaʊntmənt ] [US: rɪˈkaʊntmənt ]

short story noun
[UK: ʃɔːt ˈstɔː.ri] [US: ˈʃɔːrt ˈstɔː.ri]

unfolding noun
[UK: ʌn.ˈfəʊld.ɪŋ] [US: ʌnˈfo.ʊld.ɪŋ]

elbeszélések

narratives◼◼◼[UK: ˈnæ.rə.tɪvz] [US: ˈne.rə.tɪvz]

aggáda (Talmud elbeszélések)

haggadah[UK: hə.ˈɡə.də] [US: hə.ˈɡə.də]

Bóvli, nem minőségi elbeszélés, regény, film, stb. főnév

potboiler noun
[UK: ˈpɒtbo.ɪ.lə(r)] [US: ˈpɒtbo.ɪ.lər]

folytatásos elbeszélés

serial[UK: ˈsɪə.rɪəl] [US: ˈsɪ.riəl]

igazságnak híjával lévő elbeszélés

account short of the truth[UK: əˈk.aʊnt ʃɔːt əv ðə truːθ] [US: əˈk.aʊnt ˈʃɔːrt əv ðə ˈtruːθ]

kalandos elbeszélés

adventure story[UK: əd.ˈven.tʃə(r) ˈstɔː.ri] [US: æd.ˈven.tʃər ˈstɔː.ri]

rövid elbeszélés

conte[UK: ˈkɒnt] [US: ˈkɒnt]

storiette noun
[UK: ˌstɔː.rɪ.ˈet] [US: ˌstɔː.riː.ˈet]

történet (elbeszélés) főnév

tale◼◼◼ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies