English-Hungarian dictionary »

serial meaning in Hungarian

EnglishHungarian
serial [serials] noun
[UK: ˈsɪə.rɪəl]
[US: ˈsɪ.riəl]

sorozatszám◼◼◼ főnév

lépcső főnév

folyóirat főnév

folytatásos regény főnév

serial [UK: ˈsɪə.rɪəl]
[US: ˈsɪ.riəl]

sorozatos◼◼◻ melléknév

soros◼◻◻ melléknév

folytatásos (regény, közlemény)◼◻◻ melléknév

időszakos melléknév

folytatásos elbeszélés

sor…

sorban levő …

sorban való …

serial killer adjective
[UK: ˈsɪə.rɪəl ˈkɪ.lə(r)]
[US: ˈsɪ.riəl ˈkɪ.lər]

sorozatgyilkos◼◼◼ melléknév

serial measurement noun
[UK: ˈsɪə.rɪəl ˈme.ʒə.mənt]
[US: ˈsɪ.riəl ˈme.ʒər.mənt]

sorozatmérés főnév

serial number [serial numbers] noun
[UK: ˈsɪə.rɪəl ˈnʌm.bə(r)]
[US: ˈsɪ.riəl ˈnʌm.br̩]

sorozatszám◼◼◼ főnév

sorszám◼◼◻ főnév

serial port [UK: ˈsɪə.rɪəl pɔːt]
[US: ˈsɪ.riəl ˈpɔːrt]

soros hozzáférési pontok

serial story

folytatásos történet

serialization [serializations] noun
[UK: sˌiərɪəlaɪzˈeɪʃən]
[US: sˌiərɪəlᵻzˈeɪʃən]

folytatásos kiadás főnév

sorszámozás főnév

serialize [serialized, serialized, serializing, serializes] verb
[UK: ˈsɪə.rɪə.laɪz]
[US: ˈsɪ.riə.ˌlaɪz]

sorban elrendez◼◼◻ ige

soros művelet vég ige

serially adverb
[UK: ˈsɪə.rɪə.li]
[US: ˈsɪə.rɪə.li]

sorozatosan◼◼◼ határozószó

pluriserial [UK: plˌʊərɪsˈiərɪəl]
[US: plˌʊrrɪsˈiərɪəl]

több sorozatból álló

uniserial adjective
[UK: jˌuːnɪsˈiərɪəl]
[US: jˌuːnɪsˈiərɪəl]

egycsoportú melléknév
növ

egysorú melléknév

uniserially adverb
[UK: jˌuːnɪsˈiərɪəli]
[US: jˌuːnɪsˈiərɪəli]

egysorosan határozószó

Universal Serial Bus [UK: ˌjuː.nɪ.ˈvɜːs.l̩ ˈsɪə.rɪəl bʌs]
[US: ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sl̩ ˈsɪ.riəl ˈbəs]

univerzális soros busz

You can find it in:

EnglishHungarian