English-Hungarian dictionary »

quavering meaning in Hungarian

EnglishHungarian
quavering adjective
[UK: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]
[US: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]

remegő melléknév

remegős melléknév

reszkető melléknév

reszketős melléknév

tremolózó melléknév

trillázó melléknév

quaveringly adverb
[UK: ˈkweɪvərɪŋli ]
[US: ˈkweɪvərɪŋli ]

elcsukló hangon határozószó

remegő hangon határozószó

reszkető hangon határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian