English-Hungarian dictionary » purport meaning in Hungarian

EnglishHungarian
purport noun
[UK: pə.ˈpɔːt]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt]

állít ige

bizonyít ige

bizonyítani szándékozik

cél főnév

értelem főnév

horderő főnév

jelent ige

jelentés főnév

jelentőség főnév

lényege (vmnek)

magában foglal

magva (vmnek)

súly főnév

szándék főnév

tárgy (átv) főnév

tartalmaz ige

tartalom főnév

purport of a document [UK: pə.ˈpɔːt əv ə ˈdɒ.kjʊ.ment]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt əv ə ˈdɑː.kjə.ment]

okirat tárgya

okirat tartalma

purport to be something [UK: pə.ˈpɔːt tuː bi ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt ˈtuː bi ˈsʌm.θɪŋ]

enged következtetni (vmre)

irányul (vmre)

jelent (vmit) ige

úgy értendő

purport to do something [UK: pə.ˈpɔːt tuː duː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈpɝː.ˌpɔːrt ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

tenni szándékozik vmit

purported

állítólagos

purportedly adverb
[UK: purport.ed.lei]
[US: pər.ˌpɔːr.təd.li]

állítólag határozószó

his answer purports that he was not there [UK: hɪz ˈɑːn.sə(r) pə.ˈpɔːts ðæt hiː wɒz nɒt ðeə(r)]
[US: ˈhɪz ˈæn.sər ˈpɝː.ˌpɔːrts ˈðæt ˈhiː wəz ˈnɑːt ˈðer]

válasza azt bizonyítja, hogy nem volt ott

What was the purport of his visit? [UK: ˈwɒt wɒz ðə pə.ˈpɔːt əv hɪz ˈvɪ.zɪt]
[US: ˈhwʌt wəz ðə ˈpɝː.ˌpɔːrt əv ˈhɪz ˈvɪ.zət]

Mi volt látogatásának célja?

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies